Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Για την απόκτηση διπλώματος του Π.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται εβδομαδιαίως και, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν ενδιάμεσες ασκήσεις, επισκέψεις σε ρυθμιστικούς ή άλλους φορείς και εικονικές δίκες. Μπορεί επίσης μάθημα να οργανωθεί σε σεμιναριακές ενότητες, με διαφορετικούς εισηγητές υπό την επίβλεψη του οριζόμενου στο πρόγραμμα διδάσκοντος.

Αναγνώριση μαθημάτων δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο των Π.Μ.Σ.. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιτύχει σε δεύτερη ειδίκευση του ίδιου ή διαφορετικού Π.Μ.Σ. οφείλει να παρακολουθήσει εκ νέου τα υποχρεωτικά μαθήματα που ταυτίζονται με αυτά της προηγούμενης ειδίκευσης στην οποία έχει φοιτήσει. Οφείλει επίσης να παρακολουθήσει μαθήματα επιλογής διαφορετικά από αυτά που είχε παρακολουθήσει στο πλαίσιο της πρώτης ειδίκευσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η ανάθεση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η διπλωματική εργασία παραδίδεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του έτους που διανύεται το δεύτερο εξάμηνο και πιστώνεται με δεκαπέντε (15) ECTS.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατ’ αρχήν διά ζώσης και μπορεί να διεξάγεται εξ αποστάσεως σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής: δομένα αυτά, το πρόγραμμα μαθημάτων του ‘LL.M. in International and European Law’ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, ειδίκευση και πιστωτικές μονάδες διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ι: Public International Law

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Winter semester

ENA ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO ONE CORE MODULE

 • Fundamentals of international law Θεμελιώδεις έννοιες του διεθνούς δικαίου (10 ECTS)

TΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ FOUR OPTIONAL MODULES

 • Seminar I / Σεμινάριο Ι (5 ECTS)
 • International Human Rights Law Διεθνής προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων (5 ECTS)
 • Law of the Sea Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας (5 ECTS)
 • Law of the World Trade Organisation Διεθνές Δίκαιο Εμπορίου (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) (5 ECTS)
 • International Air, Space and Telecommunications Law Διεθνές δίκαιο εναερίου χώρου, διαστήματος και τηλεπικοινωνιών (5 ECTS)
 • Diplomatic and consular law Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο (5 ECTS)
 • International humanitarian law Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (5 ECTS)
 • The EU Internal Market: Economic Freedoms and Competition Η εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οικονομικές ελευθερίες, ανταγωνισμός) (5 ECTS)
 • Fundamental Rights Protection in the European Union Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (5 ECTS)
 • European Union External Relations Law Δίκαιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Spring semester

ENA ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO ONE CORE MODULE

 • International Law Processes Τεχνικές του διεθνούς δικαίου (10 ECTS)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ FOUR OPTIONAL MODULES

 • Seminar II / Σεμινάριο ΙΙ (5 ECTS)
 • International Environmental Law and Energy Law Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (5 ECTS)
 • Business and Human Rights Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα (5 ECTS)
 • International Investment Law & Arbitration Διεθνής επενδυτική διαιτησία (5 ECTS)
 • International law and domestic courts Σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου (5 ECTS)
 • Diplomacy through experts Διεθνής Διπλωματία (5 ECTS)
 • Cybersecurity and International Law Κυβερνο-ασφάλεια και Διεθνές Δίκαιο (5 ECTS)
 • EU Tax Law Φορολογικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5 ECTS)
 • EU Economic and Monetary Union Law Το δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) (5 ECTS)
 • Environmental Law and EU Internal Market Περιβάλλον και αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (5 ECTS)
 • Ιnternational and European Banking Law Διεθνές και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο (5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 15

ΣΥΝΟΛΟ 75

2. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ II: European Union Law

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Winter semester

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ONE CORE MODULE

 • Fundamentals of EU law Θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (10 ECTS)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ FOUR OPTIONAL MODULES

 • Seminar I / Σεμινάριο Ι  (5 ECTS)
 • The EU Internal Market: Economic Freedoms and Competition Η εσωτερική αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οικονομικές ελευθερίες, ανταγωνισμός)  (5 ECTS)
 • Fundamental Rights Protection in the European Union Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση  (5 ECTS)
 • European Union External Relations Law Δίκαιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (5 ECTS)
 • International Human Rights Law Διεθνής προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων  (5 ECTS)
 • Law of the Sea Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας  (5 ECTS)
 • Law of the World Trade Organisation Διεθνές Δίκαιο Εμπορίου (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου)  (5 ECTS)
 • International Air, Space and Telecommunications Law Διεθνές δίκαιο εναερίου χώρου, διαστήματος και τηλεπικοινωνιών  (5 ECTS)
 • Diplomatic and consular law Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο  (5 ECTS)
 • International humanitarian law Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο  (5 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Spring semester

ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ONE CORE MODULE

 • The EU Area of Freedom, Security and Justice: between Governance and Security O Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μεταξύ Διακυβέρνησης και Ασφάλειας (10 ECTS)

ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ FOUR OPTIONAL MODULES

 • Seminar II / Σεμινάριο ΙΙ (5 ECTS)
 • EU Tax Law Φορολογικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • EU Economic and Monetary Union Law Το δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)
 • Environmental Law and EU Internal Market Περιβάλλον και αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • International Environmental Law and Energy Law Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Business and Human Rights Επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα
 • International Investment Law & Arbitration Διεθνής επενδυτική διαιτησία
 • International law and domestic courts Σχέση διεθνούς και εσωτερικού δικαίου
 • Diplomacy through experts Διεθνής Διπλωματία
 • Cybersecurity and International Law To Διεθνές Δίκαιο της Κυβερνο-ασφάλειας
 • Ιnternational and European Banking Law Διεθνές και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο

ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 15

ΣΥΝΟΛΟ 75

Κανονισμός Σπουδών

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο