Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS), 30 ανά εξάμηνο ως ακολούθως:
(α) Επτά (7) Μεταπτυχιακά Μαθήματα: δύο (2) υποχρεωτικά στα δύο πρώτα εξάμηνα (από 12 Π.Μ.) και πέντε μαθήματα επιλογής [δύο στο πρώτο, δύο στο δεύτερο και ένα στο τρίτο εξάμηνο, με ένα μάθημα τουλάχιστον υποχρεωτικά από κάθε θεματική ενότητα: 5Χ6 = 30 Π.Μ. (μαθήματα επιλογής)].
(β) Δύο (2) Θέματα Σχεδιασμού, ένα στο τρίτο και ένα στο τέταρτο εξάμηνο: 6Χ2 = 12 Π.Μ.
(γ) Συμμετοχή στο Διεπιστημονικό Σεμινάριο, που διατρέχει όλο το ΠΜΣ (και στα τέσσερα εξάμηνα, 6 Π.Μ. ανά εξάμηνο): 6 Χ4=24 Π.Μ.
(δ) Μεταπτυχιακή εργασία: 12 Π.Μ. στο τρίτο εξάμηνο και 18 Π.Μ. στο τέταρτο εξάμηνο= 30 Π.Μ.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν π.χ. αδυνατούν διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια να μεταβούν στην Αθήνα για λόγους ανωτέρας βίας ή και οικονομικούς λόγους και έως το 35% των μαθημάτων (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017)

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και γίνονται στην ελληνική γλώσσα –εκτός από την περίπτωση αλλοδαπού επισκέπτη ομιλητή–, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου ορίζονται ως εξής:

Το ΠΜΣ συγκροτείται από τις ακόλουθες τέσσερις βασικές συνιστώσες:

 1. τα μεταπτυχιακά μαθήματα,
 2. τα θέματα σχεδιασμού,
 3. το διεπιστημονικό σεμινάριο και
 4. τη μεταπτυχιακή εργασία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων οργανώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

Ο φοιτητής σε συνεργασία με τον επιβλέποντα επιλέγει τα απαιτούμενα μαθήματα ανά εξάμηνο.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρονται στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών αντίστοιχα

 1. Διαχείριση Μνημείων 1
  • Εξετάζονται ζητήματα διαχείρισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων από τη σκοπιά του διαχειριστή ενός έργου. Η οργάνωση του έργου
 2. Διαχείριση Μνημείων 2
  • Εξετάζονται ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, λειτουργίας μνημείων, των νομικών και αναπτυξιακών παραμέτρων.

Επιλεγόμενα μαθήματα
Τα επιλεγόμενα μαθήματα χωρίζονται σε τρεις θεματικές ενότητες

Α. Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό:

 1. Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 1
  • Περιγραφή: Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική , πολεοδομία και θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό της αρχαιότητας.
 2. Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 2
  • Περιγραφή: Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική , πολεοδομία και θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό της βυζαντινής, μεσαιωνικής και μεταβυζαντινής περιόδου.
 3. Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό 3
  • Περιγραφή: Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική , πολεοδομία και θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό της νεώτερης και σύγχρονης εποχής.
 4. Ειδικά Θέματα στην Αρχαιολογία, θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό.
  • Περιγραφή: Στο μάθημα αυτό προσεγγίζονται κάθε φορά ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την αρχαιολογία και τις θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό.

Β. Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων:

 1. Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 1
  • Περιγραφή: Ζητήματα συντήρησης, αναστήλωσης και διαχείρισης αρχαίων μνημείων και συναφών αρχαιολογικών χώρων.
 2. Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 2
  • Περιγραφή: Ζητήματα συντήρησης, αναστήλωσης και διαχείρισης βυζαντινών, μεσαιωνικών και μεταβυζαντινών μνημείων και συναφών αρχαιολογικών χώρων.
 3. Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων 3
  • Περιγραφή: Ζητήματα συντήρησης, αναστήλωσης και διαχείρισης νεώτερων και σύγχρονων μνημείων και αστικών συνόλων.
 4. Ειδικά Θέματα στην αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική ανάδειξη, διαχείριση χώρων και μνημείων.
  • Περιγραφή: Στο μάθημα αυτό επιλέγονται κάθε φορά ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική ανάδειξη, τη διαχείριση χώρων και μνημείων.

Γ. Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες:

 1. Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 1
  • Περιγραφή: Εξετάζονται ζητήματα πολιτισμικής επικοινωνίας και τεχνολογίας.
 2. Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 2
  • Περιγραφή: Εξετάζονται ζητήματα πολιτισμικής διαχείρισης και κοινωνιολογικά θέματα, που σχετίζονται με τον πολιτισμό.
 3. Ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και νέες τεχνολογίες 3
  • Περιγραφή: Εξετάζονται ζητήματα πολιτισμικής διαχείρισης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών σε σχέση με τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.
 4. Ειδικά Θέματα στην ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και στις νέες τεχνολογίες
  • Περιγραφή: Στο μάθημα αυτό επιλέγονται κάθε φορά ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με την ψηφιακή πολιτισμική διαχείριση και τις νέες τεχνολογίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τα θέματα Σχεδιασμού αποτελούν τη δεύτερη συνιστώσα του ΠΜΣ. Μέσα από αυτά ο μεταπτυχιακός σπουδαστής διδάσκεται και δοκιμάζει τις γνώσεις και τις ικανότητές του σε συγκεκριμένα προβλήματα σχεδιασμού, τα οποία συνδυάζουν την προβληματική της πολεοδομικής ανάπτυξης και της αρχαιολογικής διαχείρισης μνημείων. Η θεματολογία ορίζεται κάθε φορά από τους αντίστοιχους διδάσκοντες και είναι συναφής με τους στόχους του ΠΜΣ.

Κάθε σπουδαστής πρέπει να συμμετάσχει σε δύο Θέματα. Το πρώτο εντάσσεται στο πρόγραμμα του τρίτου εξαμήνου σπουδών, με 6 Π.Μ., το δεύτερο οργανώνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών (6 Π.Μ.).

Στα Θέματα Σχεδιασμού είναι δυνατόν να συμμετέχουν και καθηγητές και φοιτητές από άλλα συνεργαζόμενα Ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού. Αντίστοιχα μπορεί ο φοιτητής του ΠΜΣ να συμμετάσχει σε εντατικό θέμα σχεδιασμού στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα καταγράφοντας τις ανάλογες Π.Μ.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Στο Διεπιστημονικό Σεμινάριο προσφέρεται σε τέσσερα εξάμηνα (6 Π.Μ. x 4 εξάμηνα). Στο Σεμινάριο παρουσιάζονται επίκαιροι επιστημονικοί/ερευνητικοί προβληματισμοί σχετικά με την Αρχαιολογία και τα μνημεία, την Αρχιτεκτονική και την Πολεοδομία, την Πολιτισμική τεχνολογία, καθώς και τη συνεργασία των κλάδων αυτών στον σχεδιασμό του δομημένου περιβάλλοντος. Το Σεμινάριο αποσκοπεί ιδιαίτερα στην προώθηση του ακαδημαϊκού διαλόγου μέσα από διαλέξεις και επιστημονικές ημερίδες που θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ένταξη και συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών /τριών στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στη θεματική του εντάσσονται τα παρακάτω αντικείμενα:
(α) η διεθνής επιστημονική επικαιρότητα (νέα δημοσιεύματα, αποτελέσματα ερευνών, νέες επιστημολογικές προσεγγίσεις),
(β) η ελληνική επιστημονική επικαιρότητα,
(γ) πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Μεταπτυχιακή εργασία αποτελεί το επιστέγασμα των μεταπτυχιακών σπουδών του φοιτητή και την απόδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκόμισε από το ΠΜΣ. Η ΜΕ μπορεί να είναι ερευνητική ή σχεδιαστική. Πιο συγκεκριμένα ο μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αναλαμβάνει είτε ερευνητική εργασία, όπου είναι απαραίτητο να συμβάλει στην έρευνα, προσκομίζοντας νέα στοιχεία στο θέμα της επιλογής του είτε να αναλάβει σχεδιαστική εργασία, όπου με ικανό αριθμό σχεδίων θα τεκμηριώνει την πρόταση του σε σχέση με το θέμα που έχει αναλάβει. Η μεταπτυχιακή εργασία αναλαμβάνεται, εφόσον ο μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια έχει πιστωθεί με τουλάχιστον 52 Π.Μ., στο τρίτο εξάμηνο κατά το οποίο γίνεται ο αρχικός σχεδιασμός και υποβάλλεται προσχέδιο, το οποίο παρουσιάζεται προφορικά (12 Π.Μ.) και ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών (18 Π.Μ.) με την υποβολή του γραπτού κειμένου.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στον Εσωτερικό Κανονισμός Λειτουργίας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο