Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Νομικής (επισπεύδον), και Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Τίτλος Προγράμματος
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας: Δίκαιο και Πολιτική
Δίδακτρα
2200 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια της μερικής φοίτησης είναι κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) εξάμηνα.

Μέθοδος διδασκαλίας
Τα μαθήματα διεξάγονται εντός της εβδομάδας, τα απογεύματα, με μεγάλη ευελιξία και με τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί
α) πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής και Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
β) πτυχιούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πληροφορικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
γ) πτυχιούχοι Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών, της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, με προτεραιότητα στους σπουδαστές και τους αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).
δ) πτυχιούχοι οποιωνδήποτε άλλων Τμημάτων Πανεπιστήμιων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που τεκμηριώνουν το ενδιαφέρον τους, χάρη κυρίως στην επαγγελματική τους εμπειρία, για το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εβδομήντα (70).

Τέλη φοίτησης

Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200€).

Στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας χορηγείται έκπτωση στα τέλη φοίτησης 20%.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα κριτήρια, αριστείας (βαθμός πτυχίο ίσος ή μεγαλύτερος από 7,50) και εισοδηματικά, που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων

Υποτροφίες

Στο ΔΠΜΣ μπορούν να παρέχονται μέχρι τρεις (3) υποτροφίες σε φοιτητές πλήρους φοίτησης που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στην οριστική κατάταξη των επιτυχόντων κατά την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ. Η υποτροφία συνίσταται σε απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο