Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια απαιτείται να συμπληρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής:

 • α) Εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) του πρώτου (Α’ ) και δευτέρου (Β’ ) εξαμήνου.
 • β) Είκοσι επτά (27) ECTS από την εκπόνηση, παρουσίαση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο
 • γ) Τρείς (3) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση είτε Πρακτικής Άσκησης, είτε Προχωρημένου Ερευνητικού Σεμιναρίου στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δέκα (10) εξαμηνιαία μαθήματα, πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα επιλογής στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο. Επίσης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κατά το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο παράλληλα με την παρακολούθηση είτε πρακτικής άσκησης στον τομέα του Μάρκετινγκ, είτε Προχωρημένου Ερευνητικού Σεμιναρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες είναι υποχρεωτική.

Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. και ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η αγγλική.

Α' Εξάμηνο

 • Marketing Theory and Practice
 • Consumer Psychology
 • Brand Strategy
 • Research Methods
 • Marketing Communications in the Digital Era

Β' Εξάμηνο

 • Neuromarketing
 • Social Media Marketing & Content Creation
 • Marketing Perspectives in Organisational Behaviour and Human Management
 • International Marketing
 • Luxury Marketing
 • Services Marketing
 • Marketing Analytics
 • IT Trends for Digital Marketing
 • Relationship Marketing
 • Sustainable Marketing

Γ' Εξάμηνο

 • MSc Dissertation
 • Internship (optional)
 • Advanced Research Methods (Optional)
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο