Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες παρακολουθούν μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των σπουδών και στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική τους Εργασία.

Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών υπάρχει ένα διαχωρισμός των μεταπτυχιακών φοιτητών, ανάλογα με την κατηγορία εισακτέων στην οποία ανήκουν. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές με πτυχίο Πληροφορικής (ή συναφές) πρέπει να παρακολουθήσουν τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ανάλογα, οι φοιτητές με πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών (ή συναφές) πρέπει να παρακολουθήσουν τα 2 υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Πληροφορικής.

Στο δεύτερο εξάμηνο παύει να υφίσταται ο διαχωρισμός, και οι φοιτητές παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών ανεξάρτητα από το πτυχίο τους.

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Η ΕΔΕ, κατόπιν γραπτής αιτιολογημένης αίτησης του φοιτητή και σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, μπορεί να αποφασίσει τη συγγραφή της σε άλλη γλώσσα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

 

Α' Εξάμηνο 

Απόφοιτοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφών Τμημάτων

 • Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Βάσεις Δεδομένων (6 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • Επιχειρηματική Ευφυία (6 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων (6 ECTS)
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας (6 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (6 ECTS)

Απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής ή συναφών Τμημάτων

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
 • Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων (6 ECTS)

Και τρία από τα παρακάτω:

 • Επιχειρηματική Ευφυία (6 ECTS)
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων (6 ECTS)
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ – Διαχείριση Μάρκας (6 ECTS)
 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Β' Εξάμηνο 

Πέντε από τα παρακάτω:

 • Διοίκηση Έργων Πληροφορικής (6 ECTS)
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο (6 ECTS)
 • Οικονομικές και Επιχειρησιακές Διαδικασίες στον Παγκόσμιο Ιστό (6 ECTS)
 • Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση (6 ECTS)
 • Τεχνολογίες και Διαφήμιση στα Κοινωνικά Δίκτυα (6 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο