Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα
Νομικής
Τίτλος Προγράμματος
European Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. πρόκειται να οργανώσει και να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «European Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)».

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι το δίκαιο των επιχειρήσεων και γενικότερα το δίκαιο των οικονομικών συναλλαγών, με έμφαση στην ευρωπαϊκή κατεξοχήν και στη διεθνή διάστασή του.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο παραπάνω πεδίο και ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/- τριών με εξειδικευμένες γνώσεις σ’ αυτό, με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους είτε για περαιτέρω εμβάθυνση στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου σπουδών, είτε για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Λαμβανομένου υπόψη του ξενόγλωσσου χαρακτήρα του προγράμματος, τούτο σημαίνει ότι οι φοιτητές/-τριες, κατεξοχήν αλλοδαποί/-ές, προετοιμάζονται, ανάλογα και με τα σχέδια εκάστου/-ης, είτε για επιστημονική έρευνα με έντονο δικαιοσυγκριτικό στοιχείο, είτε για τη συμμετοχή τους στη νομική υποστήριξη των διεθνών οικονομικών συναλλαγών.

Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε ένα (1) έτος [δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα και θερινή περίοδος], στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. «European Business and Economic Law (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Οικονομικό Δίκαιο)» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες. Από αυτές τις θέσεις, είκοσι πέντε (25) διατίθενται κατά προτεραιότητα σε αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/-ιες (που δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική και δεν έχουν λάβει πτυχίο Νομικής στην Ελλάδα ή με κατεύθυνση στο ελληνικό δίκαιο) και οι λοιπές διατίθενται σε αλλοδαπούς/-ές και Έλληνες και Ελληνίδες υποψηφίους/-ιες αδιακρίτως.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο