Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τα δίδακτρα ενός μεταπτυχιακού;

Σκέφτεσαι να κάνεις ένα μεταπτυχιακό αλλά σε προβληματίζουν τα δίδακτρα; Μια επιλογή είναι να δεις αν δικαιούσαι απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης και μια δεύτερη, να διεκδικήσεις υποτροφία από κάποιο ίδρυμα. Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε την πρώτη περίπτωση.

Εγγεγραμμένοι/ες φοιτητές/ριες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να φοιτούν δωρεάν εφόσον πληρούν ταυτόχρονα συγκεκριμένα ακαδημαϊκά, οικονομικά & κοινωνικά κριτήρια. 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις απαλλαγής;

 • Ακαδημαϊκά κριτήρια
  • Κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμισι με άριστα στο δέκα (7,5/10) στο πρώτο πτυχίο
 • Οικονομικά & Κοινωνικά Κριτήρια
  • Το ατομικό εισόδημα ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες πενήντα ευρώ (10.050€) 
  • Το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των μελών της οικογένειας ανέρχεται σε επτά χιλιάδες τριάντα πέντε ευρώ (7.035€)

Σημαντική σημείωση: Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών/ριών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να δεις αν δικαιούσαι απαλλαγή διδάκτρων είναι αυτό εδώ nautilus.aegean.gr/apallagicheck/ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου!

Ποια είναι η διαδικασία για την αίτηση απαλλαγής;

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία εισδοχής των φοιτητών/ριών και γίνεις κι εσύ δεκτός/ή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει, θα μπορέσεις να κάνεις την αίτησή σου για απαλλαγή διδάκτρων. Θα ετοιμάσεις την αίτησή σου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η Συνέλευση του Τμήματος θα αποφασίσει αν πληροίς τα κριτήρια και δικαιούσαι την απαλλαγή από τα δίδακτρα. Σε περίπτωση Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών παίρνει τη σχετική απόφαση. Και στις δύο περιπτώσεις, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησής σου.

H δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Να διευκρινίσουμε στο σημείο αυτό, ότι η απαλλαγή ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων, και όχι για προγράμματα του εξωτερικού.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλεις;

 1. Αίτηση, η οποία κατέχει τη θέση της υπεύθυνης δήλωσης.
 2. Για τη διαπίστωση πλήρωσης της κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 απόφασης Αριθμ. 108990/Ζ1, προϋπόθεσης αριστείας, εξετάζεται ο τίτλος σπουδών α’ κύκλου που έχει κατατεθεί με το φάκελο του φοιτητή για την εισαγωγή του στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αριστεία σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης προκειμένου περί τίτλων σπουδών του εξωτερικού.
 3. Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ), του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία, κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς
 4. Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή εκδοθέν/ντα εντός των τελευταίων τριών μηνών
 5. Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.
 6. Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας από αυτά.
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν ή και τους δύο γονείς.
 8. Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάταξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Σημείωση: Σχετικά με τα δικαιολογητικά, πρέπει απαραιτήτως να συμβουλευτείς και την ιστοσελίδα του προγράμματος που σε ενδιαφέρει, για να δεις με ακρίβεια τι δικαιολογητικά πρέπει να συγκεντρώσεις και να υποβάλεις, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις.

Πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

Αρχικά, πρέπει να παρακολουθείς την ιστοσελίδα του προγράμματος που σε ενδιαφέρει, για να ενημερωθείς για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής τους, προκειμένου να δεις όλες τις λεπτομέρειες κατάθεσης και να τα στείλεις εγκαίρως.

Αφού κάνεις την αίτησή σου, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, θα ενημερωθείς για την αποδοχή ή μη της αίτησής σου!

Αυτός είναι ένας γενικός οδηγός με πληροφορίες για την απαλλαγή από τέλη φοίτησης. Για αλλαγές που μπορεί να πραγματοποιηθούν στα κριτήρια, τις προϋποθέσεις κλπ, μπορείς να ελέγχεις την ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού που σε ενδιαφέρει και να τσεκάρεις και σχετικό μας άρθρο εδώ!

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

 • τα σχετικό ΦΕΚ εδώ (Ν.4957/2022)
 • την απόφαση εδώ (ΦΕΚ Β' 4899/16/09/2022)
 • τη σχετική απόφαση που ορίζει τα εισοδήματα εδώ (ΦΕΚ B’ 2515/26.04.2024).

Κείμενο: Νίκη Λαμπίρη

Εικόνα: Canva & Freepik

 

 

 

 


 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο