Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες με καταγωγή από τη Ρόδο

Προκήρυξη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστ. Σταματίου» προκηρύσσει τη χορήγηση με επιλογή σε βάρος των εσόδων του Ιδρύματος «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μαρίας Χριστ. Σταματίου» για το σπουδαστικό έτος 2023-2024:

Α) Δέκα (10) υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές/-τριες νεοεισαχθέντες/-είσες κατά το τρέχον ακ. έτος στα Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, που έχουν αρίστη διαγωγή και γενικό βαθμό από δέκα πέντε (15) και άνω στο απολυτήριο της τρίτης (Γ΄) τάξης Λυκείου και

Β) Πέντε (5) υποτροφιών σε φοιτητές/-τριες (Β’ετείς, Γ’ετείς κλπ), οι οποίοι/-ες φοιτούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου περάτωσης των σπουδών τους στα ως άνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα (είτε εξ ολοκλήρου, είτε επί μέρους) να καλύψουν τις δαπάνες των σπουδών τους.
 2. Είναι κάτοικοι της νήσου Ρόδου.
 3. Ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι Ρόδιος την καταγωγή.
 4. Έχουν ηλικία έως 36 ετών

Γ) Δώδεκα (12) υποτροφιών σε ήδη υποτρόφους του Ιδρύματος που έλαβαν υποτροφία κατά το ακ. έτος 2022-2023 και επιθυμούν να συνεχισθεί η χορήγηση αυτής για το νέο σπουδαστικό έτος 2023-2024, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποστεί επιτυχώς τις εξετάσεις των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών των σπουδών τους.

Δ1) Τριών (3) υποτροφιών σε φοιτητές/-τριες με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, οι οποίοι/-ες φοιτούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου περάτωσης των σπουδών τους στα ως άνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα (είτε εξ ολοκλήρου, είτε επί μέρους) να καλύψουν τις δαπάνες των σπουδών τους.

Δ2) Τριών (3) οικονομικών βοηθημάτων σε μαθητές/-τριες με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε κανονικά ή ειδικά δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης υπό την προϋπόθεση ότι οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν εξ ολοκλήρου ή κατά ένα μέρος τις σχετικές δαπάνες των σπουδών τους.

Ως «μη έχοντες την οικονομική δυνατότητα εν όλω ή εν μέρει» νοούνται: α)οι φοιτητές/- τριες των περιπτώσεων Α, Β, Γ και Δ1 που το σύνολο του ατομικού και οικογενειακού τους εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) και β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι (κηδεμόνες) των μαθητών/-τριών με ειδικές ανάγκες της περίπτωσης Δ2, το οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει ομοίως το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €).

Ο προσδιορισμός του εισοδήματος προκύπτει από τα ακόλουθα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα:

Συνολικό εισόδημα, πλέον (+) (τυχόν) Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, πλέον (+) Αυτοτελώς Φορολογούμενα Ποσά …κτλ, πλέον (+) (τυχόν) Επίδομα Ανεργίας, μείον (-) Φόρος που παρακρατήθηκε κλπ και τέλος, μείον (-) Ποσό Πληρωμής ή πλέον (+) Ποσό Επιστροφής.

Δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην ως άνω διαδικασία επιλογής

α) Φοιτητές/-τριες που φοιτούν σε Στρατιωτικές Σχολές και σε Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού.

β) Φοιτητές/-τριες που έχουν λάβει ήδη ένα πτυχίο και θέλουν να αποκτήσουν και δεύτερο.

γ) Φοιτητές/-τριες αδέλφια, που έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα και ανήκουν στην ίδια οικογένεια, κατά την ίδια σπουδαστική περίοδο.

ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι (κηδεμόνες) των μαθητών/τριων με ειδικές ανάγκες υποβάλλουν είτε ταχυδρομικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο/-η από αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ εκπρόσωπο στα γραφεία του Ιδρύματος, στον 1ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12-14 (δίπλα από το κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο Μανδράκι) ΑΙΤΗΣΗ, η οποία θα παρέχεται από τα γραφεία του Ιδρύματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης στην εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ θα παραλαμβάνονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 10.00 έως 14.00, συνοδευόμενες από τα παρακάτω ανά κατηγορία ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών):

I) ΝΕΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (Περιπτώσεις Α και Β: Πρωτοετείς φοιτητές/-τριες το ακ. έτος 2023-2024 ή φοιτητές/-τριες σε μεγαλύτερα έτη σπουδών)

 • Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του/-ης υποψηφίου/-ας και των γονέων αυτών, από τον τόπο γέννησης των οποίων να προκύπτει η Ρόδια καταγωγή. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς) δεν βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.
 • Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους (2022) για το ατομικό και οικογενειακό τους εισόδημα. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Ροδίων.
 •  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (03) το πολύ μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει λάβει ούτε λαμβάνει ούτε έχει υποβάλλει αίτηση για λήψη υποτροφίας από άλλο κληροδότημα, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του/-ης από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του/-ης είχε απονεμηθεί προηγουμένως

Πρωτοετείς στα ΑΕΙ – ΤΕΙ υποβάλλουν επιπλέον:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, όπου η βαθμολογία τους να είναι άνω του δεκαπέντε (15) και
 • Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή τους.

Φοιτητές/-τριες σε μεγαλύτερα έτη σπουδών υποβάλλουν επιπλέον:

 • Βεβαίωση της Σχολής τους από την οποία να προκύπτει το αρχικό έτος εγγραφής και η χρονική διάρκεια των σπουδών και
 • Πιστοποιητικό της Σχολής τους πλήρους και αναλυτικής βαθμολογίας από την αρχή της φοίτησής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν υποστεί επιτυχώς τις εξετάσεις των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών των σπουδών τους.

II) ΠΑΛΑΙΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ (Περίπτωση Γ) 

 • Βεβαίωση της Σχολής τους από την οποία να προκύπτει η εγγραφή τους κατά το ακαδ. Έτος 2023-2024 και
 • Πιστοποιητικό της Σχολής τους πλήρους και αναλυτικής βαθμολογίας από την αρχή της φοίτησής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν υποστεί επιτυχώς τις εξετάσεις των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών των σπουδών τους.

ΙΙΙ) ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Περίπτωση Δ1)

α) Πρωτοετείς στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

 • Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ) του/-ης υποψηφίου/- ας, όπου αναγράφεται το συνολικό ποσοστό αναπηρίας και εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) βάσει της Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΓΑ).
 • Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του/-ης υποψηφίου/-ας.
 • Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους (2022) για το ατομικό και οικογενειακό τους εισόδημα. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (03) το πολύ μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει λάβει ούτε λαμβάνει ούτε έχει υποβάλλει αίτηση για λήψη υποτροφίας από άλλο κληροδότημα, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του/-ης από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του/-ης είχε απονεμηθεί προηγουμένως.
 • Βεβαίωση εγγραφής στη Σχολή τους.

β) Φοιτητές/-τριες με ειδικές ανάγκες σε μεγαλύτερα έτη σπουδών υποβάλλουν επιπλέον: 

 • Βεβαίωση της Σχολής τους από την οποία να προκύπτει το αρχικό έτος εγγραφής και η χρονική διάρκεια των σπουδών και
 • Πιστοποιητικό της Σχολής τους πλήρους και αναλυτικής βαθμολογίας από την αρχή της φοίτησής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν υποστεί επιτυχώς τις εξετάσεις των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών των σπουδών τους.

IV) ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ) ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Περίπτωση Δ2) 

 • Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ) του υποψηφίου τέκνου τους, όπου αναγράφεται το συνολικό ποσοστό αναπηρίας αυτού και εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) βάσει της Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΓΑ).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η κηδεμονία.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. φορολογικού έτους (2022) για το οικογενειακό τους εισόδημα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι το τέκνο τους δεν έχει λάβει ούτε λαμβάνει ούτε οι ίδιοι ως νόμιμοι εκπρόσωποι (κηδεμόνες) έχουν υποβάλλει αίτηση για λήψη οικονομικού βοηθήματος του τέκνου τους από άλλο κληροδότημα, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και
 • Βεβαίωση του οικείου Σχολείου (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Λύκειο) περί της προαγωγής του τέκνου τους στην επόμενη τάξη.

Επισημαίνεται ότι ουδεμία αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον:

 • Δεν υποβάλλεται από νομίμως κατά τα ως άνω εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (ή κηδεμόνα για τους ανήλικους) του/-ης υποψηφίου/-ας.
 • Δεν συνοδεύεται από το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σ’ αυτήν δεν είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.
 • Υποβάλλεται εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την παρέλευση 45 ημερών από την τελευταία ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης στην εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων των ανωτέρω περιπτώσεων Α, Β, Γ και Δ1 και των δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος της περίπτωσης Δ2, οι οποίοι/-ες πληρούν τις προαναφερόμενες για την κάθε περίπτωση προϋποθέσεις, θα διενεργηθεί με σειρά κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά του ατομικού ή/και του οικογενειακού τους εισοδήματος σε εργάσιμη ημέρα μετά το πέρας 45 ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στην εφημερίδα πανελλαδική κυκλοφορίας.

Κριτήριο για την κατάταξη των ως άνω υποτρόφων και δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος αποτελεί το ύψος του εισοδήματος, ως προσδιορίζεται ανωτέρω. Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων που διαθέτουν το ίδιο ύψος εισοδήματος, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά της ως άνω επιλογής, μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων (παρ. 4 του άρθρου 33 του Κ.Δ. της 18/23 Αυγούστου 1941). Η ένσταση υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και για την εξέτασή της ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 5 του ως άνω άρθρου 33.

Μετά την επιλογή θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ των υποτρόφων και αντίστοιχα των κηδεμόνων των δικαιούχων του οικονομικού βοηθήματος και της Διοίκησης του Ιδρύματος, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 ν. 4182/2013.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ!


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο