Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες σε φοιτητές/ριες όλων των βαθμίδων από τη Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του ΕΚ «Αθηνά»

Προκήρυξη:

1. Η Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έως 15 (δεκαπέντε) διδακτορικούς φοιτητές σε ερευνητικά προγράμματα σε ένα εκ των κατωτέρω θεμάτων: 

 • Speech, speaker and audio recognition and generation using deep learning architectures.
 • Finance Market prediction using LLMs.
 • Geometric Operators for AI-based Shape Optimization in Maritime Engineering.
 • Generic Parametric Modeling for AI-based Shape Optimization in Maritime Engineering.
 • Learning – oriented approaches in computational social choice.
 • Neuroscience – driven AI; ANN architectures that integrate biological principles in their architecture and connectivity.
 • Geometric AI-driven simulations for energy efficient Neuromorphic chips.
 • Scaling geometric searching to deep neural network activation.
 • Fairness in networks.
 • Fairness, Diversity and inclusion in Team Dynamics.
 • Large Language Models for Aspect Based Sentiment Analysis on Social Media documents and News articles using ensemble models in one integrated system.

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι οι υπότροφοι να μαθητεύσουν στις περιοχές της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης δεδομένων και των αλγορίθμων, εστιάζοντας στα συγκεκριμένα αντικείμενα, υπό την εποπτεία των συνεργαζόμενων ερευνητών της Ερευνητικής Μονάδας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (ΕΜ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ) προκειμένου να επιταχυνθεί η επιστημονική τους εξέλιξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει:

(α) να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, και

(β) να μην φοιτούν σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών

ή να φοιτούν σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών τριτοβάθμιου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησής τους.

Ασχέτως του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτούν, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τα προαναφερθέντα αντικείμενα και προς τεκμηρίωση, μαζί με την αίτηση τους, θα κατατίθεται και σχετική έκθεση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας προσδιορίζεται από τον κανονισμό του ΕΚ Αθηνά και τα όρια που τίθενται από το πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης και ανέρχεται σε 1.300€ μηνιαίως.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 8 μήνες, δυνάμενη να παραταθεί για άλλο ένα χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του/της.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 24/05/2024 και ώρα 14:00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

2. Η Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει ακόμα έως 25 Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού στις  ακόλουθες θεματικές περιοχές:

 • Network neuroscience; Analysis of functional connectivity under disease states (Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός)
 • Implementation of Informatics to Biosciences and Medicine (Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός)
 • High-Performance Vector Data Management and Analytics (Υπ Διδάκτορας)
 • Self- and cross-attention models for biomarker discovery on multimodal data for cancer diagnosis (Υπ Διδάκτορας)
 • Difussive Models (Προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός)
 • Fair Division (Υπ Διδάκτορας)
 • Performing experiments using 2-photon imaging to collect data from the visual cortex of the mouse to understand the functional networks of the brain in the context of the learning process (Υπ Διδάκτορας προπτυχιακός ή μεταπτυχιακός)
 • AI techniques for calculating the air change rate (Υπ Διδάκτορας)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας προσδιορίζεται από τον κανονισμό του ΕΚ ΑΘΗΝΑ και τα όρια που τίθενται από το πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης ως εξής:

 • Για όσους /όσες φοιτούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι 800€ μηνιαίως.
 • Για όσους /όσες φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι 1.000€ μηνιαίως.
 • Για όσους /όσες φοιτούν σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών είναι 1.300€ μηνιαίως.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 3 μήνες κατ’ ελάχιστον, δυνάμενη να παραταθεί (όχι πέραν των 12 μηνών), υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 24/05/2024 και ώρα 14:00

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

..................................

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Iσχύουν και για τις 2 παραπάνω προσκλήσεις)

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οιανδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της σύμβασης χορήγησης υποτροφίας από την ΕΜ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.
 • Να μην απασχολούνται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 211 3335383.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο