Economic Strategy
Eφαρμοσμένη Στατιστική
International Negotiations
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Υποτροφίες που θα προσφερθούν από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για σπουδές σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 (Αφορά Κύπριους)

Προκήρυξη:

1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τη διεκδίκηση υποτροφίας για σπουδές πλήρους φοίτησης σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο.

2. Κατηγορίες υποτροφιών Το ύψος κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και αφορά μόνο στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Κατηγορία Α: Αφορά 5 υποτροφίες που θα παραχωρηθούν στους πρωτοετείς σπουδαστές, που έχουν καταλάβει τις πρώτες θέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3.γ, 3.στ και 4.γ πιο κάτω.

Κατηγορία Β: Αφορά 10 υποτροφίες που θα παραχωρηθούν στους σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει με ικανοποιητική πρόοδο, δηλαδή έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας 80% για το έτος που ολοκληρώνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, και έχουν εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο/έτος σπουδών και έχουν καταλάβει τις πρώτες θέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3.ε και 4.γ πιο κάτω.

3. Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία και όροι/ προϋποθέσεις

α) Πρόσωπα που φοιτούν σε αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμου του 2008, όπως τροποποιήθηκε, εκπαιδευτικό Κέντρο/Ίδρυμα.

β) Πρόσωπα που δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 30 ετών κατά την έναρξη των σπουδών τους.

γ) Πρωτοετείς απόφοιτοι Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή Απόφοιτοι Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης ή Απόφοιτοι Δημοσίων Τεχνικών Σχολών με μέσο όρο βαθμολογίας απολυτηρίου 80% και άνω (Κατηγορία Α).

δ) Εάν είναι Άρρεν να μην έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ε) Πρόσωπα τα οποία έχουν επιτύχει σε όλα τα μαθήματα με μέσο όρο βαθμολογίας 80%1 για το εξάμηνο/ακαδημαϊκό έτος που ολοκληρώνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019, και έχουν εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο/έτος σπουδών. Με την αίτησή τους θα επισυνάψουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (Κατηγορία Β). Εάν το ένα από τα δύο εξάμηνα περιλάμβανε, επί του πλοίου υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση, τότε ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει 90 ημέρες τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία για να μπορεί να διεκδικήσει υποτροφία.

στ) Σπουδαστές που έχουν εγγραφεί σε εγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα, πού έχει ως προϋπόθεση συμμετοχής την κατοχή διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυτικού Μηχανολόγου ή άλλου συναφούς με βαθμό πτυχίου 70% τουλάχιστον (Κατηγορία Α).

ζ) Πρόσωπα που κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα ή και είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από την έναρξη των σπουδών τους διέμεναν στην Κύπρο για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα μηνών ή πρόσωπα που δεν είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των δύο γονέων τους είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ που εργάζεται και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και οι ίδιοι κατοικούν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν αποφοιτήσει από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης στη Κύπρο.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 2:00 μ.μ. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο της Αίτησης με αρ. ΙΚΥΚ .. από:

  • την Ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας http://www.shipping.gov.cy,
  • την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy
  • τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία

Η ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.

6. Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα παραλαμβάνονται. Όσες αιτήσεις δεν είναι συμπληρωμένες ή/και δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αποδεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που είναι πλήρεις κι ως επιβεβαίωση θα παραχωρείται στον αιτούμενο το σχετικό απόκομμα παραλαβής που θα φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

7. Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αιτούμενους, μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, αλλά και μετά τη λήψη της τελικής απόφασης για τη χορήγηση υποτροφίας από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

8. Κάθε πρόσωπο το οποίο, σε γνώση του, κάνει ψευδείς δηλώσεις ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και θα λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον του.

9. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση μιας αίτησης, τόσο για το κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης ή/και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του υποψηφίου, όσο και για την εξακρίβωση της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούμενου/νης και της οικογένειας αυτού/τής.

10. Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι έχουν καθοριστεί από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3 και 4 πιο πάνω.

11. Οι υπολογισμοί για την κατανομή μονάδων και κατάταξη υποψηφίων, με σκοπό τον καταρτισμό του καταλόγου των δικαιούχων για την παραχώρηση υποτροφίας, γίνονται στη βάση τεσσάρων (4) δεκαδικών ψηφίων, με στρογγυλοποίηση.

12. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα Τηλ: 22456433, 25823701, Τηλεομοιότυπα: 22673910, 25305030 ή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στις διευθύνεις: info@ikyk.mof.gov.cy, seafarers@dms.gov.cy.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα