Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Κρήτης Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη"

Προκήρυξη:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 δεκαέξι (16) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη».

Θα χορηγηθούν οκτώ (8) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και οκτώ (8) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών) της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αναφορικά με τις υποτροφίες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την 2η/09-03-2022 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Μαθηματικών, και Βιολογίας.

Η χορήγηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου σε συνδυασμό με την 43/2020 απόφαση του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης. Ειδικότερα, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Συνέλευση των Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις ακαδημαϊκές-επιστημονικές επιδόσεις τους (βαθμός πτυχίουμεταπτυχιακού, υποτροφίες, βραβεύσεις, δημοσιεύσεις) μέχρι και το έτος 2019-20, ενώ για τους ήδη φοιτούντες, ανεξαρτήτως του αν ελάμβαναν προηγουμένως την υποτροφία ή όχι, την μέχρι τότε απόδοσή τους και μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών Μανασσάκη.

Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ, ήτοι 416,66€ μηνιαίως.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι από 1ης Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021, με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο. Η χορήγηση της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εν’ όλω έτη.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ή στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, μέσα σε διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «ΝΕΑ» (μέχρι και την 4η Ιουλίου 2022) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.
5. Τα επιμέρους δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από το κάθε Τμήμα.

Ειδικότερα:

Για την Ιατρική Σχολή:

1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αναλυτικές βαθμολογίες (για τον βασικό και για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αν υπάρχει).
3. 2 συστατικές επιστολές σφραγισμένες.
4. Αντίγραφα Βραβεύσεων – Διακρίσεων - Δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).

Για το Τμήμα Βιολογίας

Για τους υποψήφιους διδάκτορες:

1. Βεβαίωση Σπουδών.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και αναλυτική βαθμολογία.
3. Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης προπτυχιακών σπουδών.
4. Περιληπτική έκθεση με περιγραφή του αντικειμένου το οποίο προτίθενται να ερευνήσουν ή ερευνούν κατά τη διάρκεια της Διδακτορικής Διατριβής τους.
5. Κατάλογο και ανάτυπα δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά.
6. Κατάλογο συνεδρίων στα οποία έχουν συμμετάσχει και τίτλους επιστημονικών ανακοινώσεων σε αυτά.
7. Οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα τους.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

1. Βεβαίωση Σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
2. Βεβαίωση για σειρά εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
3. Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης προπτυχιακών σπουδών.
4. Κατάλογο και ανάτυπα δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά.
5. Κατάλογο συνεδρίων στα οποία έχουν συμμετάσχει και τίτλους επιστημονικών ανακοινώσεων σε αυτά.
6. Οτιδήποτε μπορεί να υποστηρίξει την υποψηφιότητα τους.

Για το Τμήμα Φυσικής

1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
3. Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη Φυσική» το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
4. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. στο οποίο φοιτά ο μεταπτυχιακός φοιτητής
5. Τρεις (3) συστατικές επιστολές διδασκόντων του Π.Μ.Σ. στο οποίο φοιτά ο μεταπτυχιακός φοιτητής

Για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

α) Οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές/τριες καταθέτουν:

1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Έκθεση προόδου στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που έχει γίνει στα πλαίσια του Διδακτορικού τους Διπλώματος, οι δημοσιεύσεις που έχουν γίνει, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σπουδών κ.τ.λ. Η έκθεση εγκρίνεται και υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψηφίου.

β) Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταθέτουν:

1. Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης μεταπτυχιακών σπουδών,
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Έκθεση προόδου, στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο που έχει γίνει στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού διπλώματος, οι δημοσιεύσεις, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σπουδών κ.τ.λ. Η έκθεση εγκρίνεται και υπογράφεται από τον επιβλέποντα καθηγητή του υποψηφίου.

Για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (δύο κατευθύνσεις)

1. Βεβαίωση μεταπτυχιακών σπουδών.
2. Αναλυτική βαθμολογία επίδοσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
3. Δύο (2) συστατικές επιστολές από διδάσκοντες του Τμήματος
4. Έγγραφη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή (αφορά τους υποψήφιους Διδάκτορες)

Για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.

Για το Τμήμα Χημείας

1. Βαθμός βασικού πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
2. Αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων.
3. Βιογραφικό σημείωμα με τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια.
4. Δύο συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία από τον επιβλέποντα καθηγητή.
5. Μεταπτυχιακός τίτλος αν υπάρχει.

Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Περισσότερες Πληροφορίες


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο