Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για καταγόμενους από την Άνδρο από το Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πουμπουρα

Προκήρυξη:

ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ

(Χώρα Τ.Κ.84500)

                        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Εκπαιδευτικής Περιόδου 2015-2016)

 

Το  ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ προκηρύσσει  διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών  εκπαιδευτικού έτους 2015-2016  ως εξής:

1.Δύο(2)  υποτροφίες για βασικές σπουδές  σε πρωτοετείς φοιτητές ή σε φοιτητές που φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι οποίοι κατάγονται και  κατοικούν μόνιμα στη ΔΕ Άνδρου.

2.Μία(1) υποτροφία για βασικές σπουδές  σε πρωτοετή φοιτητή ή σε φοιτητή που φοιτά σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής που κατάγεται και κατοικεί μόνιμα στη ΔΕ Κορθίου.

3.Δύο(2)  υποτροφίες για  μεταπτυχιακές  σπουδές  σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι οποίοι κατάγονται και  κατοικούν μόνιμα στη ΔΕ Άνδρου.

4.Μία(1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές  σε πτυχιούχο  Ανώτατης Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής που κατάγεται και κατοικεί μόνιμα στη ΔΕ Κορθίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιλέξει υπότροφους σύμφωνα με το  αρ.2 παρ2 της συστατικής πράξης του Ιδρύματος, ήτοι:

 • Νέους και νέες που κατάγονται και κατοικούν μόνιμα στη ΔΕ Άνδρου ή στη ΔΕ Κορθίου
 • Οικονομικά αδύναμους
 • Απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ή πιστοποιητικό τίτλου  σπουδών  ΑΕΙ ή ΤΕΙ  με βαθμό  τουλάχιστον «λίαν καλώς».

    Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι για υποτροφία   δεν πληρούν τις  ανωτέρω  προϋποθέσεις, το ποσό διατίθεται σε νέες και νέους οικονομικά αδύναμους  που κατάγονται  από τη Δημοτική Ενότητα Άνδρου ή ΔΕ Κορθίου και κατοικούν μόνιμα σε αυτές  για την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας    στις περιοχές αυτές.(άρθρο 2παρ 3)συστατικής πράξης του Ιδρύματος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να υποβάλλουν ταχυ-

δρομικά τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοτυπίες επικυρωμένες )

 • Αίτηση που να περιέχει:
  α)Το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου. 
  β)Διεύθυνση, email, τηλέφωνο  επικοινωνίας   προσωπικό και των γονέων. 

 γ)Βιογραφικό σημείωμα

δ) Κατηγορία αιτούμενης  υποτροφίας για βασικές ή μεταπτυχιακές    σπουδές.

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης του Δήμου που
    α)  αναγράφεται η καταγωγή  του υποψηφίου ή των γονέων του από τη Δημοτική Ενότητα Άνδρου ή τη Δημοτική Ενότητα Κορθίου

                β) η Ελληνική Ιθαγένεια του υποψηφίου

 • Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας
 • Επικυρωμένο αντίγραφο  τίτλου σπουδών Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό    τουλάχιστον « λίαν καλώς» ή πτυχίου Ανώτατης  Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου  τουλάχιστον «λίαν καλώς».
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων  των εξαμήνων φοιτήσεως  στη Σχολή.
 • Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών Πανεπιστημίων που αιτούνται  χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές θα υποβάλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από τo Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
 • Πιστοποιητικό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει δεκτός να σπουδάσει  το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016. 
 • Βεβαίωση εγγραφής  στη Σχολή  , καθώς και απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση των σπουδών.
 • Εκκαθαριστικό της Εφορίας που να αναγράφει τα δηλωθέντα εισοδήματα των γονέων το τελευταίο οικονομικό έτος (2014)
 • Υπεύθυνη δήλωση   του υποψηφίου ότι:

        δεν έλαβε και δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από   άλλο κληροδότημα

    Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων  υποβάλλονται μέχρι  23 Σεπτεμβρίου 2015 στην Διεύθυνση: Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα. Χώρα Άνδρος.84500

Άνδρος     31 Ιουλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο