Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για φοιτητές/τριες με καταγωγή από τον τέως Δήμο Μιδέας

Προκήρυξη:

Υποβολής αιτήσεων για χορήγηση υποτροφιών από το Α.Ι.Σ.Κ.Υ., Ακαδημαϊκού Έτους : 2023 – 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, έχοντας υπόψη:
α) Το Π.Δ. 481/28-6-1976 (ΦΕΚ 174/10-7-1976/τ.Α΄),
β) Την ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄,
γ) Τα άρθρα 38 και 56 του Ν. 4182/10-9-2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/ τ. Α’),
δ) Την υπ’ αριθμ. 4/7-11-2023 Πράξη του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος, Θέμα 2ο και ε) Το υπ’ αριθμ. 52711 / 02 – 04 – 2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – οχτώ (8) συνολικά υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, ως εξής :
α) Πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες ή σε φοιτητές/τριες επομένων ετών.
β) Τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, σε φοιτητές/τριες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές) σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.         
1. Οι υποτροφίες για τις προπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν, κατόπιν εισαγωγικών ή κατατακτήριων εξετάσεων σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2023 –24 ή φοιτούν ήδη, αλλά υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη σπουδών, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.
2. Οι υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εγγραφούν σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματος ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 ή φοιτούν ήδη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 24 ετών για τις προπτυχιακές σπουδές   και μέχρι 36 ετών, για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υποτροφίες χορηγούνται :

Κατηγορία Α΄:

α) Σε πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, των οποίων οι γονείς διαμένουν στην περιοχή του τέως Δήμου Μιδέας και είναι άποροι ή εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
β) Σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, άλλων ετών, με την προϋπόθεση ότι υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους, των οποίων οι γονείς διαμένουν στην περιοχή του τέως Δήμου Μιδέας και είναι άποροι ή εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535
/Β3 /18-06-2012 - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
γ) Σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών, που κατάγονται από το Δήμο Μιδέας και εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535
/Β3 /18-06-2012 - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Κατηγορία Β΄:

Εάν δεν υπάρχουν καθόλου φοιτητές καταγόμενοι από τον τέως Δήμο Μιδέας που να πληρούν τους προαναφερόμενους όρους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος, δύναται να επιλέγει υποτρόφους, με τους ανωτέρω όρους για κάθε περίπτωση σπουδών, από τους άλλους Δήμους ή Κοινότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 481/28-6-1976 (ΦΕΚ 174/ 10-7-1976 / τ. Α΄).

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Οι οικονομικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών, είναι οι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄), για την παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές ΑΕΙ και αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, της παρούσας προκήρυξης.

Εάν το σύνολο των υποτροφιών καλυφθεί από την Α΄ κατηγορία, η οποία εκφράζει απόλυτα τη βούληση του διαθέτη, οι επόμενες δύο κατηγορίες δεν θα εξεταστούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28-11-2023, την αίτηση αποκλειστικά με courier (στη Δ/νση : Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, Αμυμώνης 7β – γ΄ όροφος – 211 00 Ναύπλιο), μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Επίσημο Πιστοποιητικό επιτυχίας ή εγγραφής ή φοίτησης σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, του ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024.
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
4. Τίτλους Σπουδών – Βεβαιώσεις.
α) Για τους αιτούμενους υποτροφίας προπτυχιακών σπουδών :
i. Οι πρωτοετείς, αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό «άριστα».
ii. Οι προπτυχιακοί, βεβαίωση Μέσου Όρου των προηγούμενων ετών, με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς».
β) Για τους αιτούμενους υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών:
i. Αντίγραφο πτυχίου βασικών σπουδών (προπτυχιακών) με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς».
ii. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με υποχρεωτική αναγραφή του έτους σπουδών και του χρόνου ελάχιστης διάρκειας σπουδών για τη λήψη του Πτυχίου.
iii. Βεβαίωση συνολικού ποσού διδάκτρων που απαιτείται για την παρακολούθησή του.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση του οικείου Δήμου, από τα οποία θα προκύπτει :
α) Η καταγωγή του υποψηφίου/ιας.
β) Η ηλικία του υποψηφίου/ιας σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
6. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Ε1 των γονέων των υποψηφίων προπτυχιακών σπουδών, από το οποίο να φαίνεται ότι η κύρια κατοικία τους, είναι εντός των ορίων του τέως Δήμου Μιδέας, για την Α΄ Κατηγορία, ή εντός των ορίων των αντίστοιχων περιοχών για τις Β΄ και Γ΄ Κατηγορίες.
7. Δικαιολογητικά απόδειξης των οικονομικών προϋποθέσεων. Ως τέτοια, γίνονται δεκτά όλα τα νόμιμα παραστατικά που αποδεικνύουν τις οικονομικές αιτιάσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012, ΦΕΚ 1965 / 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Η επιτροπή σε περιπτώσεις σύμπτωσης των κριτηρίων , σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, από τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, προκειμένου να σχηματίζει ολοκληρωμένη άποψη και να αποφύγει το ενδεχόμενο της κλήρωσης, μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία από τους υποψηφίους, πέραν των προβλεπόμενων στην ανωτέρω ΚΥΑ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/ια θα δηλώνει ότι:
α) Όλα τα στοιχεία που κατατίθενται από τον υποψήφιο είναι αληθινά, δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης.
β) Δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη.
γ) Δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα, προηγούμενη υποτροφία.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών. Για κάθε κατηγορία υποψηφίων υποτρόφων, υπάρχει ειδική φόρμα αίτησης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα, με αναλυτικές οδηγίες. Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα εξετάζεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής τους ως υποτρόφων, θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος και όπου αλλού προβλέπεται από τη νομοθεσία, το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Για την επιλογή των υποτρόφων συγκροτείται ειδική επιτροπή που αποτελείται από τον κ. Δημήτριο Σίδερη, Γενικό Γραμματέα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος και δύο μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, (ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος),η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος. Η ειδική επιτροπή κατά τη διαδικασία επιλογής τηρεί αναλυτικό πρακτικό, το οποίο μαζί με την εισήγηση, το διαβιβάζει στο Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος.

Η τελική επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη εισήγηση της ειδικής επιτροπής, εκδίδοντας τη σχετική απόφαση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής. Μετά την παρέλευση του δεκαημέρου, καμία ένσταση δε θα γίνεται δεκτή και θα θεωρείται  ότι δεν υπεβλήθησαν  ενστάσεις.

Σε περίπτωση που υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, αυτές εκδικάζονται από την ίδια ειδική επιτροπή και αποφασίζονται οριστικά από το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος.

Εν συνεχεία το Δ.Σ. του Ιδρύματος διαβιβάζει την τελική απόφαση μαζί με πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει το πρακτικό της ειδικής επιτροπής, το πρακτικό του Δ.Σ., τις τυχόν ενστάσεις και το αποτέλεσμα της εκδίκασής τους, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για έγκριση και υλοποίηση. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. και δίνει εντολή για την υλοποίησή της.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, μπορεί επίσης για σοβαρούς λόγους, (όπως π.χ., οριακή επικράτηση υποψηφίων στα κριτήρια επιλογής, διαφωνία στο σκεπτικό εκδίκασης των ενστάσεων, κ.ά.), να ζητήσει εγγράφως από το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος, τροποποίηση της απόφασης αυτής, με εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος στην περίπτωση αυτή τοποθετείται εκ νέου και διαβιβάζει την τροποποιημένη απόφασή του, για έγκριση και εν συνεχεία υλοποίηση.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με τα οικονομικά κριτήρια που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, με την ιεράρχηση που προβλέπεται στο άρθρο 9 της ίδιας, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Στην περίπτωση αριθμού υποψηφίων, μεγαλύτερου από τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, οι οποίοι, μετά από ενδελεχή έλεγχο όλων των στοιχείων που υπέβαλαν ή τους ζητήθηκαν επιπλέον, συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας , για την εκλογή τους ως υποτρόφων, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, σε τόπο και χρόνο που θα καθορίσει το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος και θα τον γνωστοποιήσει με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Α) Για τους προπτυχιακούς υποτρόφους:
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), μοιραζόμενο σε δύο δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά έτος, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών, ή για δύο συνεχόμενα έτη, μεγαλυτέρων ετών προπτυχιακών σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που οι γονείς του κατάγονται και διαμένουν στον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας).

Β) Για τους Μεταπτυχιακούς υποτρόφους:
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσες είναι και τα αντίστοιχα εξάμηνα φοίτησης, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας).                                                     

Σε περίπτωση που τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το ύψος της υποτροφίας αναπροσαρμόζεται στο ποσό κάλυψης των διδάκτρων.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήματα σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες υποτροφιών το Δ.Σ. μπορεί να μεταφέρει το αντίστοιχο ποσό ανάλογα.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα πραγματοποιείται :
α ) Στην αρχή του κάθε έτους (για δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη σπουδών), στους αιτούμενους υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές,
β) Στην αρχή κάθε εξαμήνου, ποσό ίσο με τα δίδακτρα του εξαμήνου ή μοιραζόμενο ισόποσα (σε περίπτωση που το συνολικό ποσό διδάκτρων είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ποσό της υποτροφίας), στους αιτούμενους υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές και
γ) Στην αρχή κάθε έτους, ποσό ίσο με τα δίδακτρα του έτους ή μοιραζόμενο ισόποσα σε ετήσιες δόσεις, (εφόσον δεν υπάρχουν δίδακτρα), στους αιτούμενους υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Οι ανωτέρω καταβολές θα γίνονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών μέσω του Καταστήματος Ναυπλίου, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας σε λογαριασμό του/της υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου).

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει:
α) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές :
•    Από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024 (Δεκέμβριο του 2023) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των δύο πρώτων ετών των κανονικών βασικών σπουδών του/της υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά (Ιούνιο του δεύτερου έτους σπουδών - 2025), ή στο τέλος του δεύτερου συνεχόμενου έτους σπουδών, για προπτυχιακούς φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της. 
β) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές :
•    από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023 -2024 (Δεκέμβριο του 2023) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των σπουδών, με την προϋπόθεση
ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα συνεχίζεται :
α) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές :
•    για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο/η υπότροφος, προσκομίζει απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου, η οποία ικανοποιητική επίδοση στοιχειοθετείται με την επίδοση «λίαν καλώς» στο Μ.Ο. της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου. Σε κάθε εξάμηνο μπορεί να οφείλει μέχρι ένα (1) μάθημα, έχει υποχρέωση όμως να τα περάσει επιτυχώς στην εξεταστική του επόμενου Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο Μ.Ο. βαθμολογίας των υπολοίπων μαθημάτων που έχει περάσει, πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».
β) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές :
•    για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο/η υπότροφος, προσκομίζει απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου, η οποία ικανοποιητική επίδοση στοιχειοθετείται με την επίδοση «λίαν καλώς» στο Μ.Ο. της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :
α) Η επίδοση των υποτρόφων όλων των κατηγοριών, (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί – υποψήφιοι διδάκτορες), στις σπουδές τους δεν είναι ικανοποιητική ή δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο α, β και γ του κεφαλαίου : ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ.
β) Ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του/της υποτρόφου.
γ) Ο/η υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του/της χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Αγγελοπούλειο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων.
δ) Αποδειχθεί ότι ο/η υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο Αγγελοπούλειο Ίδρυμα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.
ε) Μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ο/η υπότροφος εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου. Σε αυτή τη περίπτωση, για την τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
ζ) Ο/η υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
η) Επέλθει δραστική μείωση των ετήσιων εσόδων του κληροδοτήματος.
Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Οι υπότροφοι (προπτυχιακοί – μεταπτυχιακοί) υποχρεούνται να καταθέσουν αντίγραφο του πτυχίου τους, μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των σπουδών τους στο Τμήμα φοίτησης.
Όσον αφορά τις διπλωματικές εργασίες των μεταπτυχιακών σπουδών και τις διδακτορικές διατριβές, των υποτρόφων φοιτητών, θα αναγράφεται υποχρεωτικά η χορήγηση υποτροφίας από το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα, στα οικεία πεδία που προβλέπουν την αναγραφή αυτή, οι οδηγοί συγγραφής διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.
Οι υπότροφοι των κατηγοριών αυτών, πέρα από το πτυχίο τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στο Αγγελοπούλειο Ίδρυμα, ηλεκτρονικά, τη μεταπτυχιακή τους εργασία και σε ένα εκτυπωμένο αντίτυπο.
Διαφορετικά, όλες οι ανωτέρω κατηγορίες υποτρόφων, αν δε λάβουν το πτυχίο τους μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο και δεν εκπληρώσουν τις καταθέσεις των εργασιών τους στο ίδιο χρονικό περιθώριο, υποχρεώνονται να επιστρέψουν στο Αγγελοπούλειο Ίδρυμα, όλο ποσό που έλαβαν ως υποτροφία.

Δείτε την Προκήρυξη και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α εδώ.

Ιστοσελίδα Ιδρύματος: https://aggelopouleio.gr/

Πηγή: argolika.gr


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο