Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο

Προκήρυξη:

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν Αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στο συνημμένο αρχείο.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της Προκήρυξης είναι η χορήγηση έως πέντε (5) Υποτροφιών διάρκειας έως τριάντα έξι (36) μηνών σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες για τη εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, με αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής μη επαρκώς μελετημένων ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο, με μεθόδους που μπορεί να περιλαμβάνουν γενετικές, γονιδιωματικές, μορφολογικές ή/και συνδυαστικές των προηγουμένων προσεγγίσεις.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 262.500,00€.

Η χρηματοδότηση (Υποτροφία) για κάθε Διατριβή ανέρχεται κατά μέγιστον σε 52.500,00€.

Το μηνιαίο ύψος της αποζημίωσης του/της ΥΔ ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ(1) (900,00€), ενώ προβλέπεται και επιπλέον ποσό για άλλες δαπάνες απαραίτητες για την επιτυχή εκπόνηση της Διατριβής (αναλώσιμα και μετακινήσεις).
(1)Το ποσό της υποτροφίας είναι αφορολόγητο.

Η αιτούμενη διάρκεια της Υποτροφίας δύναται να είναι από 24 έως 36 μήνες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα Προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

 • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:
  • να είναι πτυχιούχοι Σχολών Βιολογικών Επιστημών, Δασολογίας, Γεωπονικών Επιστημών ή συναφών Σχολών,
  • να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα (για το σύνολο ή και για τμήμα αυτής) από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) κατά τη διάρκεια χορήγησης της Υποτροφίας(2),
   (2)Εξαιρείται η περίπτωση χρηματοδότησης του/της ΥΔ για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης ή/και διαμονής για την πραγματοποίηση έρευνας εντός Ελλάδας ή στο εξωτερικό από προγράμματα κινητικότητας διάρκειας έως έξι (6) μηνών.
  • να μη λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οιανδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας,
  • να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας,
  • να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Το θέμα της Διατριβής θα πρέπει να έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της ταξινομικής ομάδων οργανισμών με εξάπλωση κυρίως στον ελληνικό χώρο, κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά ομάδων που δεν είναι ήδη επαρκώς μελετημένες, με μεθόδους που μπορεί να περιλαμβάνουν γενετικές, γονιδιωματικές, μορφολογικές ή/και συνδυαστικές των προηγουμένων προσεγγίσεις.
 • Δεν θα πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία λήξης των υποβολών.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης ή σε κάθε περίπτωση να βρίσκονται νομίμως εκτός ενόπλων δυνάμεων(3).
  (3)Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης της Απόφασης Χορήγησης Υποτροφίας και να καλύπτουν όλη τη διάρκεια της Υποτροφίας
 • Εάν ο/η υποψήφιος/α δεν είναι εγγεγραμμένος/η ΥΔ σε κάποιο Α.Ε.Ι., τότε θα πρέπει να υποβάλει απαραιτήτως επιστολή ή Υπεύθυνη Δήλωση/Βεβαίωση από μέλος ΔΕΠ ελληνικού Α.Ε.Ι με συναφές γνωστικό αντικείμενο όπου θα βεβαιώνεται/πιστοποιείται η πρόθεση ανάληψης της επιστημονικής επίβλεψης της Διατριβής.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια καταβολής της Υποτροφίας, ο/η ΥΔ που θα έχει σχέση εργασίας α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής, δεν δύναται να λαμβάνει αμοιβή και θα χρηματοδοτείται μόνο για τις Δαπάνες μετακινήσεων και αναλωσίμων.

Επιστημονικά Πεδία/Υποπεδία

Κάθε Αίτηση δύναται να υποβληθεί αποκλειστικά σε ένα (1) από τα ακόλουθα πεδία/υποπεδία, όπως έχουν οριστεί από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.:

Π.1. Οικολογία, Εξέλιξη, Πληθυσμιακή και Περιβαλλοντική Βιολογία
1.1. Εξελικτική Βιολογία
1.2. Πληθυσμιακή, βιοκοινοτική και οικοσυστημική οικολογία
1.3. Βιοποικιλότητα
1.4. Βιογεωγραφία
1.5. Θαλάσσια Βιολογία
1.6. Οικοτοξικολογία
1.7. Μικροβιακή οικολογία

Π.2. Οικολογία
2.1. Μοριακή Οικολογία
2.2. Οικολογία Οργανισμών
2.3. Οικολογία Πληθυσμών
2.4. Οικολογία των Βιοκοινοτήτων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε ΥΔ μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) Αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης. Η υποβολή γίνεται από τον/την ΥΔ αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/).

Έναρξη Υποβολών: Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου 2024, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη ΥποβολώνΠέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προκήρυξη
Ανακοίνωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο