Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες για Διδακτορική Έρευνα

Προκήρυξη:

Η Μονάδα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» προτίθεται να απασχολήσει έως 15 (δεκαπέντε) διδακτορικούς φοιτητές σε ερευνητικά προγράμματα σε ένα εκ των κατωτέρω θεμάτων: 

 • Neuroscience-driven AI
 • Fairness of Network Algorithms and Processes
 • Visual recognition with limited supervision
 • Continual/Lifelong visual learning
 • Out of distribution detection and domain adaptation of models in the medical domain
 • Self- and cross-attention models for biomarker discovery on multimodal data for cancer diagnosis
 • Unsupervised quantification and biomarker prediction in computational pathology for limited amount of data

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι οι υπότροφοι να μαθητεύσουν στις περιοχές της τεχνητής νοημοσύνης, της επιστήμης δεδομένων και των αλγορίθμων, εστιάζοντας στα συγκεκριμένα αντικείμενα, υπό την εποπτεία των συνεργαζόμενων ερευνητών της Ερευνητικής Μονάδας ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ/ ΕΚ «Αθηνά» προκειμένου να επιταχυνθεί η επιστημονική τους εξέλιξη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα επιλεγούν, θα πρέπει

(α) να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, και

(β) να μην φοιτούν σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών

ή να φοιτούν σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών τριτοβάθμιου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα το πολύ ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησής τους.

Ασχέτως του επιστημονικού πεδίου στο οποίο εντάσσεται το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτούν, τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των υποψηφίων θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τα προαναφερθέντα αντικείμενα και προς τεκμηρίωση, μαζί με την αίτηση τους, θα κατατίθεται και σχετική έκθεση.

Ο/Η υπότροφος δεν επιτρέπεται να διατηρεί οποιαδήποτε θέση ερευνητική ή μη σε οποιαδήποτε Ίδρυμα ή φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, εσωτερικού ή εξωτερικού για την περίοδο που θα διαρκέσει η εν λόγω σύμβασή υποτροφίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας προσδιορίζεται από τον κανονισμό του ΕΚ Αθηνά και τα όρια που τίθενται από το πλαίσιο χρηματοδότησης της Πράξης και ανέρχεται σε 1.300€ μηνιαίως.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι 2 χρόνια, δυνάμενη να παραταθεί για άλλο ένα χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του/της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οιανδήποτε πηγή κατά τη διάρκεια της σύμβασης χορήγησης υποτροφίας από την ΕΜ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ/ ΕΚ «Αθηνά».
 • Να μην απασχολούνται με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Να μην λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά τη διάρκεια της υποτροφίας που θα τους χορηγηθεί.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι τις 30/11/2023 και ώρα 17:00.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Παράρτημα: Αίτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liaison-archimedes@athenarc.gr και στο τηλέφωνο: 211 3335383.

Ανακοίνωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο