Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες από το κληροδότημα Ρίζου σε φοιτητές καταγόμενους από την Πρέβεζα και το Συρράκο

Προκήρυξη:

Η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος Χριστόφορου Ρίζου με την αριθμό 5/2020 πράξη της, αποφάσισε την χορήγηση 2 υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές/τριες Πανεπιστημίων και λοιπών Ανώτατων Σχολών της Ελλάδας, καταγόμενους από την Πρέβεζα και το Συρράκο. Το συνολικό μηνιαίο ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται στα 300 ευρώ και θα διανέμεται ισόποσα στους 2 υποτρόφους. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν υποτροφία, πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιλογητικά από 9/11/2020 έως 25/12/2020.

  1. Αίτηση με όλα τα στοιχεία ταυτότητας (Διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα)
  2. Πιστοποιητικό Δήμου από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή και η οικογενειακή κατάσταση
  3. Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που φοιτά 
  4. Για τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες, ατομικό δελτίου επιτυχίας καθώς και βεβαίωση ή πιστοποιητικό του Τμήματος από το οποίο να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει εγγραφεί και φοιτά
  5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλο κληροδότημα ή δωρεάν και ακόμη ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι στη διάθεση των υπόλοιπων συνυποψήφιων 
  7. Αντίγραφφο του εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικία οικονομική εφορία και του εντύπου Ε9
  8. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κοινωνική Πρόνοια) περί της οικονομικής αδυναμίας

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων, θα γίνει έλεγχος των αιτήσεων και ο πίνακας επιλογής των δικαιούχων θα τοιχοκολληθεί στο γραφείο του Κληροδοτήματος (Αμβρακίας 2 Πρέβεζα, 2ος όροφος) για τυχόν υποβολή ενστάσεων εντός 10 ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης. 

Μετά το πέρας της δεκαήμερης προθεσμίας ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα, θα αποσταλεί για έλεγχο στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 26820 23386 και 6976618612. 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο