ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Υποτροφίες απο το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που κατάγονται από τη Λευκάδα

Προκήρυξη:

Το Δ.Σ. του ιδρύματος Αριστοκλή Καββαδά, που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, με την από 04 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση του αποφάσισε για το έτος 2019 τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών τους, των οποίων το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00), κατάγονται από τον Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο ή σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους βαρών. Θα χορηγηθούν τριάντα (30) οικονομικά βοηθήματα των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) το καθένα για το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτική ΑΙΤΗΣΗ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος η οποία θα συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Εκκαθαριστικά Εφορίας του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018.

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

γ) Φωτοτυπία του εντύπου ΕΙ του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018.

δ) Φωτοτυπία του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9 του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του από το οποίο να αποδεικνύεται η ακίνητη περιουσία τους.

ε) Βεβαίωση του Δήμου ότι ο αιτών ή αιτούσα κατάγεται από τον Βλυχό Λευκάδας,

στ) Κάθε άλλο στοιχείο που να υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή αιτούσης

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την 22α Νοεμβρίου 2019 στο ίδρυμα στη διεύθυνση:

ΠΡΟΣ: «ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΒΒΑΔΑ», Διοικητικό Συμβούλιο, οδός Καποδιστρίου, αρ. 24, 3ος όροφος. Πειραιάς, ΤΚ 1 8531 .

Πληροφορίες: Σπυρίδων Κονιδάρης, τηλ. 210-4117108. 210-4128222 και κιν. 6932588708.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα