Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & το Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» προκηρύσσουν υποτροφίες προς τους υποψήφιους διδάκτορες που πρόκειται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι υποτροφίες στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους, που θα συνεισφέρουν στην οικονομία και την ευημερία της χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και η εμπλοκή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Κατά την αξιολόγηση θα προηγούνται οι εν δυνάμει υπότροφοι των οποίων οι Επιβλέποντες Καθηγητές δεν έχουν λάβει προηγούμενη χρηματοδότηση ούτε από το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», ούτε από πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»  κατά τα τρία τελευταία (3) έτη.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Υποτροφιών «Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». Η  πορεία χρηματοδότησης των υποτρόφων καθώς και οι κανόνες υλοποίησής τους θα ακολουθούν τον Κανονισμό Υποτροφιών του Ιδρύματος «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» για τις υποτροφίες που θα χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα. Ενώ οι υποτροφίες που θα χρηματοδοτούνται από  την Επιτροπή Ερευνών και θα φέρουν το όνομα «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» θα διέπονται από τον Κανονισμό/Οδηγό Διαχείρισης στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης και λοιπές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των υποψήφιων υποτρόφων.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν έως δεκαεννέα (19) υποτροφίες (10.000€/έτος για 3 έτη) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως εξής:

  • Δεκαεπτά (17) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ».
  • Δύο (2) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και θα φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών». 

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η αίτηση για τους υποψήφιους διδάκτορες υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο παρακάτω σύνδεσμο και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η  Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021.

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των υποτροφιών (εδώ) και στον ιστότοπο του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». 

Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποτροφιών: Καθηγητής Βασίλειος Αναστασόπουλος (email:vassilis@upatras.gr). 

Για τεχνικά θέματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Π.Π. με στοιχεία επικοινωνίας email: uprescom@upatras.gr ή/και τηλ.επικ. 2610 99 7833.
 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο