Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον κλάδο της Νομικής από την Ακαδημία Αθηνών

Προκήρυξη:

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Φώτη Στεφάνου

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον κλάδο της Νομικής, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Φώτη Στεφάνου, να υποβάλουν στην Ακαδημία αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος με έναρξη το έτος 2023-2024 και μπορεί να παρατείνεται ανά έτος μέχρι πέρατος των σπουδών του υποτρόφου και το πολύ μέχρι τρία (3) έτη συνολικά, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος θα προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει είτε να φοιτούν είτε τουλάχιστον να έχουν γίνει δεκτοί για προπτυχιακές νομικές σπουδές σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων της Γαλλίας, κατά προτίμηση στο Paris II ή στο Paris I. Το Ίδρυμα στο οποίο θα ειδικευτεί ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στην αλλοδαπή, καθώς και τα έξοδα επιστροφής του μετά τη λήξη των σπουδών του, καθοριζόμενα με Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μεταξύ 18 και 21 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν βαθμό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και να είναι ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής.

5. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα είναι: α) Ο βαθμός του απολυτηρίου του Λυκείου, όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Λυκείου ή και από ανάλογη αξιολόγηση ή και η βαθμολογία των μαθημάτων του Πανεπιστημίου, εάν ήδη φοιτά σε αυτό. β) Οι συστατικές επιστολές (1 τουλάχιστον) και γ) Το βιογραφικό.

6. Ημέρα επιλογής ορίζεται η Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023.

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας.
Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2023-2024), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου.
Δεν γίνεται δεκτή η για οποιαδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

8. Η υποτροφία θα διακόπτεται με Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: α) Στις περιπτώσεις που η επίδοση των σπουδών του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική, ο υπότροφος δεν προσκομίζει τις εκθέσεις προόδου και τις βεβαιώσεις ως προς την πορεία των σπουδών, τις οποίες ορίζει η σύμβαση υποτροφίας, δεν επιτύχει σε εξετάσεις στο τέλος εκάστου έτους των σπουδών του, επιδεικνύει κακή διαγωγή ή εμποδίζεται στη συνέχιση των σπουδών του από ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια. β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές, χωρίς την άδεια της Ακαδημίας Αθηνών, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, εκτός αν η διακοπή επήλθε από σοβαρούς λόγους υγείας που πρέπει να αποδεικνύονται νομίμως. γ) Στην περίπτωση που επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος, για οποιονδήποτε λόγο, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση της υποτροφίας. δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε. ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο υπότροφος παραβεί τον Νόμο ή τους όρους της σύμβασης υποτροφίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Κανονιστικό Διάταγμα της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286) και στα άρθρα 57 επ. του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α 455) ή και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη τεθεί σε ισχύ έως την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας.
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για οποιονδήποτε λόγο, ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου.
Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει στην Ακαδημία Αθηνών, μέσα σε ένα (1) έτος από την λήξη των σπουδών του, τον τίτλο για τον οποίο του έχει χορηγηθεί η υποτροφία. Αν δεν τον προσκομίσει εντός της ανωτέρας προθεσμίας, οφείλει να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας που έλαβε (άρθρο 60, παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939).

9. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το αργότερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής, αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης ή ανάλογη αξιολόγηση.
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (με επίσημη μετάφραση) βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για προπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Νομικής ή ότι είναι εγγεγραμμένος και φοιτά ήδη σε αυτό, προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή και αναλυτική βαθμολογία.
γ) Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή.
δ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής και ηλικίας όχι μικρότερης των 18 ετών και όχι μεγαλύτερης των 21 ετών.
ε) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως και ότι συναινεί στη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον όρο 10 της παρούσας.
στ) Βιογραφικό Σημείωμα.

Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 1 Σεπτεμβρίου 2023

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών θα αναρτηθούν πίνακες με τους αριθμούς πρωτοκόλλου της αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Eνότητα: Υποτροφίες), για να λάβουν εγκαίρως γνώση της ανάρτησης των πινάκων και κάθε άλλης πράξης και να ενημερώνονται σχετικά με την υποτροφία, τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

10. Τα της διεξαγωγής της επιλογής, της παροχής, διακοπής και επιστροφής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185), του Κανονιστικού Διατάγματος της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286), καθώς και από τους όρους της παρούσας προκήρυξης, σε συνδυασμό με: α) τις σχετικές διατάξεις της από 8 Αυγούστου 1979 ιδιόγραφης διαθήκης του Φώτη Στεφάνου.

Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών τήρηση των προσωπικών στοιχείων, της ταχυδρομικής ή και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του πρόσκλησης, και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής και της χορήγησης της υποτροφίας, δεσμευόμενη ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου σε τρίτους, εκτός αν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137).

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr και στα τηλέφωνα: 210.3664736 & 210.3664781.

Προκήρυξη

Αίτηση Συμμετοχής


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο