Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στις Εικαστικές Τέχνες

Προκήρυξη:

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους πτυχιούχους Σχολής Καλών Τεχνών που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στις Εικαστικές Τέχνες, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Χατζηγάκη (Υποτροφία Παναγιώτη και Μαρίας Χατζηγάκη), να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

1. Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι έως δύο (2) έτη. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Το Ίδρυμα στο οποίο θα ειδικευθεί ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του τελούν υπό την έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα. Επίσης στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και μετά τη λήξη των σπουδών του τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολής Καλών Τεχνών ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Ιδρυμάτων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

5. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα είναι:
α) Ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός πτυχιακής εργασίας
β) Το καλλιτεχνικό έργο του υποψηφίου
γ) Η πρόταση σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και των προτάσεών τους θα διεξαχθεί Συνέντευξη στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Στη Συνέντευξη αξιολογούνται τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου καθώς και η προσωπικότητά του.

6. Ημέρα διεξαγωγής της συνέντευξης ορίζεται η Τρίτη 14 Μαΐου 2024. Η ακριβής ώρα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα της Συνέντευξης πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2024-2025), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του οικείου Έλληνα Προξένου. Δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

8. Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: α) Στις περιπτώσεις που η επίδοση των σπουδών του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική, ο υπότροφος δεν προσκομίζει τις εκθέσεις προόδου και τις βεβαιώσεις ως προς την πορεία των σπουδών, τις οποίες ορίζει η σύμβαση υποτροφίας, δεν επιτύχει σε εξετάσεις στο τέλος εκάστου έτους των σπουδών του, επιδεικνύει κακή διαγωγή ή εμποδίζεται στη συνέχιση των σπουδών του από ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια. β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές, χωρίς την άδεια της Ακαδημίας Αθηνών, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, εκτός αν η διακοπή επήλθε από σοβαρούς λόγους υγείας που πρέπει να αποδεικνύονται νομίμως. γ) Στην περίπτωση που επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος, για οποιονδήποτε λόγο, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση της υποτροφίας. δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε για τον χρόνο λήψης συγχρόνως δύο υποτροφιών. Αν όμως ο υπότροφος απέκρυψε τη λήψη της δεύτερης υποτροφίας, θα πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεών του, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε. ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο υπότροφος παραβεί τον Νόμο ή τους όρους της σύμβασης υποτροφίας.

9. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα) αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.
β) Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (πτυχίου), σύμφωνα με τον όρο 4 της παρούσας. Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ΑΕΙ Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.
γ) Πιστοποιητικό της Σχολής που χορήγησε τον τίτλο σπουδών, στο οποίο θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός πτυχιακής εργασίας.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται και τυχόν ερευνητική/καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Portfolio παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας και γενικότερα του καλλιτεχνικού έργου του υποψηφίου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή στ) Κείμενο στο οποίο αναπτύσσεται η πρόταση για τις μεταπτυχιακές σπουδές (μέχρι 700 λέξεις).
ζ) Βεβαίωση Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στον αντίστοιχο κλάδο.
η) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως, και ότι συναινεί στη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον όρο 11 της παρούσας.

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 22 Απριλίου 2024

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών θα αναρτηθούν πίνακες με τους αριθμούς πρωτοκόλλου της αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τη διαδικασία. Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), για να λάβουν εγκαίρως γνώση της ανάρτησης των πινάκων και κάθε άλλης πράξης και να ενημερώνονται σχετικά με την υποτροφία, τη διαδικασία επιλογής και τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

10. Η διαδικασία επιλογής και παροχής των υποτροφιών κλπ. διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4182/10.9.2013 (ΦΕΚ Α 185), σε συνδυασμό με: α) τις διατάξεις της από 17.3.2009 ιδιόγραφης διαθήκης του Παναγιώτη Χατζηγάκη, η οποία δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμ. 240/20.1.2012 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών και κηρύχθηκε κυρία με την υπ’ αριθμ. 29/20.1.2012 Απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, καθώς και από τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

11. Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών τήρηση των προσωπικών στοιχείων, της ταχυδρομικής ή και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής, και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς της διαδικασίας και της χορήγησης της υποτροφίας, δεσμευόμενη ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου σε τρίτους, εκτός αν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137).

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr και στα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο