Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό στον τομέα της Ιατρικής από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» ως ακολούθως:

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές - Έναρξη Σπουδών: 01/09/2024 - Διάρκεια υποτροφίας έως 24 διαδοχικούς μήνες
 • Διδακτορική Διατριβή ή Κλινική Έρευνα - Έναρξη Σπουδών: 01/09/2024-30/11/2024 - Διάρκεια υποτροφίας έως 36 διαδοχικούς μήνες

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία ανέρχεται στα εξής ακαθάριστα ποσά:

 • χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) μηνιαία για υποτρόφους επιπέδου μάστερ,
 • δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) μηνιαία για υποτρόφους διδακτορικού επιπέδου ή κλινικής έρευνας.

Επιπρόσθετα, στους υποτρόφους όλων των κατηγοριών, θα καταβληθεί κατ’ αποκοπή ποσό χιλίων ευρώ (1.000,00€) για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες:

 1. Διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Δεν έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος ηλικίας (έτος γέννησης 1988 και μετά).
 3. Κατέχουν βασικό πτυχίο Ιατρικής ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου «Άριστα» (8,50 και άνω), με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
 4. Κατά το φορολογικό έτος 2022, οι υποψήφιοι/ες είχαν κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €) εφόσον οι υποψήφιοι/ες είναι άγαμοι/ες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες είναι έγγαμοι/ες το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€) για κάθε μέλος της οικογένειας.
  Ως «Κατά κεφαλήν εισόδημα» ορίζεται το πηλίκο της διαίρεσης του Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι στις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις έτους 2022.
  Ως «Οικογενειακό Εισόδημα» ορίζεται το φορολογητέο εισόδημα έτους 2022, σύμφωνα με το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα :
  1. του/της υποψήφιου/ας εφόσον υπέχει αυτή την υποχρέωση και
  2. του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος/η.
 5. Δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι.
 6. Σε περίπτωση που έλαβαν οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από την αιτία αυτή.
 7. Για τους υποψήφιους/ες μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:
  • Έχουν εγγραφεί ή έχουν γίνει αποδεκτοί/ες από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (master) που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2024 – 2025.
  • Δεν διαθέτουν άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα, εξαιρουμένων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου πενταετούς φοίτησης που οδηγούν σε ενιαίο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) και δεν είναι εγγεγραμμένοι/ες σε άλλο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την ίδια χρονική περίοδο.

   Για τους υποψήφιους/ες διδακτορικής διατριβής:
  • Έχουν εγγραφεί ή έχουν γίνει αποδεκτοί/ες από το Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με έναρξη από 1/9/2024 έως και 30/11/2024.
  • Δεν είναι ήδη διδάκτορες και δεν εκπονούν άλλη διδακτορική διατριβή στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό τομέα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την ίδια χρονική περίοδο.

   Για τους υποψήφιους/ες κλινικής έρευνας:
  • Έχουν γίνει αποδεκτοί/ες από Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο ή Νοσοκομείο (Πανεπιστημιακό ή Δημόσιο) του εξωτερικού για εκπόνηση κλινικής έρευνας με έναρξη από 1/9/2024 έως και 30/11/2024.
 8. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτροφίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή της κλινικής έρευνας, αντίστοιχα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr, το αργότερο έως 22-5-2024, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή pdf:

 1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
 2. Βασικό Πτυχίο Ιατρικής με βαθμό τουλάχιστον «Άριστα» (8,50 και άνω) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής.
  Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου δεν εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων θα πρέπει το πτυχίο να συνοδεύεται από πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό πτυχίου ή βεβαίωση της Γραμματείας του ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2022 (Εκκαθαριστικό) του/της υποψήφιου/ας (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2022.
 4. Το ΙΚΥ δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή υπεύθυνη δήλωση.
 5. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν απαιτείται. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη διάρκεια της αναβολής είναι μικρότερη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την έναρξη της υποτροφίας.
 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α: (α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, (β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας προκήρυξης, (γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας, (δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ, (ε) δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και δεν θα λάβει για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι και Για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακού επιπέδου: (στ) δεν κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα με εξαίρεση τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου που οδηγούν σε ενιαίο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) και δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την ίδια χρονική περίοδο.
  Για τους/τις υποψήφιους/ες διδακτορικής διατριβής: (στ) δεν είναι ήδη διδάκτορες και δεν εκπονούν άλλη διδακτορική διατριβή στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε άλλο επιστημονικό τομέα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για την ίδια χρονική περίοδο.
 7. Βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”.
 8. Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών:
  1. Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος έως 1000 λέξεις, με αναφορά στους αναμενόμενους στόχους από την ολοκλήρωση παρακολούθησης του μεταπτυχιακού προγράμματος και συνημμένο το πρόγραμμα μαθημάτων.
  2. Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα από πανεπιστήμιο του εξωτερικού που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2024 – 2025, στην οποία θα αναφέρεται το πρόγραμμα και η διάρκειά του, το Πανεπιστήμιο και η χώρα υποδοχής, η ημερομηνία εγγραφής, η γλώσσα εργασίας, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ότι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εμπίπτει στον τομέα της ιατρικής.
 9. Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους/τις υποψήφιους/ες διδακτορικής διατριβής:
  1. Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος έως 2000 λέξεις με την εξής δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα και (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία της διδακτορικής διατριβής.
  2. Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης (εντός της περιόδου από 1/9/2024 έως και 30/11/2024), το θέμα, ο/η επιβλέπων/ουσα, η διάρκεια της έρευνας, η ημερομηνία εγγραφής, η γλώσσα εργασίας, καθώς και ότι το θέμα της διδακτορικής έρευνας εμπίπτει στον τομέα της ιατρικής.
 10. Πρόσθετα δικαιολογητικά για τους/τις υποψήφιους/ες που θα εκπονήσουν κλινική έρευνα:
  1. Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος έως 2000 λέξεις με την εξής δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα και (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία της κλινικής έρευνας.
  2. Βεβαίωση αποδοχής από Πανεπιστήμιο/Ερευνητικό Κέντρο/ Νοσοκομείο (Πανεπιστημιακό ή Δημόσιο) του εξωτερικού, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της κλινικής έρευνας (εντός της περιόδου από 1/9/2024 έως και 30/11/2024), το θέμα της, η διάρκεια, ο φορέας και η χώρα υποδοχής, καθώς και η γλώσσα εργασίας.
 11. Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
 12. Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.
Ανακοίνωση
Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο