Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χρηματικό βραβείο ύψους 3.000 ευρώ για συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών»

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) τη δημόσια διαθήκη με αριθμό 6.629/9-9-1960 του Κωνσταντίνου Κατσέα, β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και δ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 3912/29-10-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών). ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Η μελέτη θα πρέπει:
α) Να είναι πρωτότυπη.
β) Να είναι ανέκδοτη.
γ) Να είναι βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα.
δ) Να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις του/της συγγραφέα που θα συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας.
ε) Να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης.
στ) Να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως.
ζ) Να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση αυτής της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο 17-02-2022 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/99-5214/7250, www.klirodotimata.web.auth.gr) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου.
  2. Τέσσερα (4) αντίγραφα της σχετικής μελέτης ή εργασίας (δεν επιστρέφονται).
  3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον/την συγγραφέα ή τον/την εκπρόσωπο των συγγραφέων στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης (MASTER) β) δεν έχει βραβευτεί από άλλο φορέα ούτε έχει υποβληθεί για βράβευση και γ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του χρηματικού βραβείου.
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Απαγορεύεται ο/η ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με περισσότερες της μίας (1) εργασίες.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο