ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
koutsodontis

Χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη:

Το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  θα  χορηγήσει  κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2019‐20  υποτροφίες συνολικού  ποσού  τριάντα  χιλιάδων  ευρώ  (€30,000.00)  σε  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ερευνητική τους  ενασχόληση  σε  θέματα  σχετιζόμενα  με  την  Ενέργεια  και  το  Περιβάλλον.  Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ΑΔΜΗΕ)  ΑΕ.  Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  την  6η/11‐06‐2020  απόφαση  της Κοσμητείας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών  Επιστημών  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης, θα  χορηγηθούν  οι  παρακάτω  υποτροφίες  σε  μεταπτυχιακούς  φοιτητές (φοιτητές Μεταπτυχιακών – επιπέδου 2 και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών – επιπέδου 3): 

Για το Τμήμα Βιολογίας 
1 υποτροφία συνολικού ποσού €5,000.00 σε μεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου 2 ή 3.

Για το Τμήμα Φυσικής  
2 υποτροφίες συνολικού ποσού €2,500.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 3.

Για το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών 
3 υποτροφίες συνολικού ποσού €1,666.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 2 ή / και 3.

Για το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (δύο κατευθύνσεις)
2 υποτροφίες συνολικού ποσού €2,500.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 2 ή / και 3.

Για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
1 υποτροφία συνολικού ποσού €5,000.00 σε μεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου 2 ή 3.

Για το Τμήμα Χημείας 
2 υποτροφίες συνολικού ποσού €2,500.00 έκαστη σε μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου 2 ή / και 3.

Η διάρκεια της κάθε υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, ήτοι από 1ης Οκτωβρίου 2019 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε  μορφή  pdf)  στη  Γραμματεία  της  Κοσμητείας  της  Σχολής  Θετικών  και  Τεχνολογικών Επιστημών  (katerina.tsalimi@uoc.gr),  μέσα  σε  διάστημα  τριάντα  (30)  ημερών  από  τη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στον τοπικό τύπο (μέχρι και την 24η Ιουλίου 2020) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (πρότυπο επισυνάπτεται).
2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
3. Αντίγραφο πτυχίου τους και αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) και αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών μαθημάτων.
5. Βιογραφικό  σημείωμα  με  τυχόν  επιστημονικές  δημοσιεύσεις  σε  διεθνή  περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Βραβεύσεις / διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
8. Τεκμηρίωση  της  συνάφειας  της  έρευνάς  τους  με  τους  στόχους  της  υποτροφίας (σχετιζόμενη  με  την  ενέργεια  και  το  περιβάλλον).  Το  κείμενο  της  τεκμηρίωσης  να μην υπερβαίνει τις 300 λέξεις.
9. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (πρότυπο επισυνάπτεται).
10. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα).

Το  κείμενο  της  προκήρυξης,  καθώς  και  η  έντυπη  αίτηση  και  η  δήλωση  προστασίας προσωπικών  δεδομένων,  θα  καταχωρηθούν  στο  διαδίκτυο  στην  ιστοσελίδα  του Πανεπιστημίου  Κρήτης  www.uoc.gr  και  της  Κοσμητείας  της  Σχολής  Θετικών  και Τεχνολογικών Επιστημών www.sse.uoc.gr/news/472020.html

Για διευκρινήσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην προκήρυξη, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα παρακάτω email: katerina.tsalimi@uoc.gr και mpalafa@uoc.gr ή στο τηλ. 2810 393620 κ. Ε. Μπαλάφα.

Δείτε ΕΔΩ το έντυπο της αίτησης.

Δείτε ΕΔΩ το έντυπο για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο