Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χορήγηση υποτροφίας σε άπορη και άριστη πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 30-09-1964 ιδιόγραφη διαθήκη του Κων/νου Παπαϊωάννου β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και γ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 14291/14-10-2022 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της κληρονομίας Κων/νου Παπαϊωάννου, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σε άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό, η οποία θα δοθεί προς συμπλήρωση χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ: 

 • Να έχουν ήδη επιλεγεί για χορήγηση κρατικής υποτροφίας για μεταπτυχιακές – διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό.
 • Να έχουν τύχει βαθμού «άριστα» στο πτυχίο τους (8.50 και πάνω).
 • Να διαθέτουν οικονομική αδυναμία (στερούνται των οικονομικών πόρων για συνέχιση των σπουδών τους στο εξωτερικό).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιες για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες) μέχρι 04-04-2023 και ώρα 14:30:
α) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr
β) αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2310/99-5214) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος γραφείο 211, κτίριο Διοίκησης), συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Επίσημη βεβαίωση κρατικού φορέα (π.χ. Ι.Κ.Υ.) που να πιστοποιεί, ότι έχει επιλεγεί για χορήγηση κρατικής υποτροφίας.
 2. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό άριστα συνοδευόμενη με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει, ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου της υποψηφίας ή βεβαίωση του Τμήματος αποφοίτησης, ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές της υποχρεώσεις, για τη λήψη του πτυχίου της με το βαθμό άριστα.
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (άρθρο 3 παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2021 που αφορά εισοδήματα έτους 2021 της οικογενείας της υποψηφίας και της ιδίας της υποψήφιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίας η επιμέλεια της οποίας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα της ιδίας της υποψήφιας.
 6. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας της υποψηφίας και της ιδίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
 7. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2022, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2021.
 8. Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2021 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.
 9. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).
 10. Δήλωση της χώρας μετεκπαίδευσης ( απαραίτητα ) και του αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών της υποψήφιας και του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ( εφόσον τούτο είναι γνωστό)
 11. Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας, στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της σχολής φοίτησης της υποψήφιας, με επίσημη μετάφρασή του.
 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφια θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr): α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) Ότι δεν έχασε από δική της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τον ίδιο κύκλο σπουδών από το κληροδότημα Κων/νου Παπαϊωάννου ή από άλλο κληροδότημα.

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση μη κατάθεσης τους, η αίτηση απορρίπτεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο πίνακας με τις υποψηφιότητες για την διεκδίκηση της υποτροφίας, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση klirodotimata.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Η επιλογή της υποτρόφου πραγματοποιείται, από τα αρμόδια όργανα του Α.Π.Θ. (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου) με κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας.
Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με την επιλογή της υποτρόφου, αναρτάται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ. Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής (άρθρο 33 του Κ.Δ/τος 18/23-8- 1941).
Εν συνεχεία η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής. Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, για την εκλογή της υποτρόφου θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση (άρθρο 33 παρ. 6 του Κ.Δ. 18/23-8- 1941).

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πεντακοσίων (500,00€) ευρώ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του/της υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του/της στην Ελλάδα μετά τη λήξη των μεταπτυχιακών του/της σπουδών, βαρύνουν το κληροδότημα και ανέρχονται στο ύψος των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ συνολικά, για την Ευρώπη και των οκτακοσίων (800,00) ευρώ συνολικά, για την Αμερική σύμφωνα με την απόφαση αρ. Πρωτ. 2119/31-10-2016 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (Ν.1583 άρθ. 10 παρ. 2).
Τα οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται στον/στην υπότροφο σε δύο ισόποσες δόσεις ήτοι :
Α ) το ήμισυ του ποσού καταβάλλεται μετά την άφιξη του/της υποτρόφου στο εξωτερικό, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών του/της, με προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων: έκδοση και πληρωμή εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης,
Β) το υπόλοιπο μισό καταβάλλεται μετά την επιστροφή του/της υποτρόφου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών του/της, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας λήξης των σπουδών του/της, με προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων: έκδοση και πληρωμή εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η έναρξη της υποτροφίας (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024) θα γίνεται σε συνδυασμό με την κρατική υποτροφία για την οποία έχει ήδη επιλεγεί και θα έχει διάρκεια ενός ( 1 ) έτους.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας, θα αρχίζει από την ημερομηνία άφιξής της υποτρόφου στο εξωτερικό, εφόσον αυτή έπεται της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης, ή διαφορετικά από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών της υποτρόφου στο Ίδρυμα μετεκπαίδευσης.
Αν η υπότροφος μεταβεί στο εξωτερικό πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών, το ποσό υποτροφίας θα καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών της υποτρόφου στο Ίδρυμα μετεκπαίδευσης που αποδεικνύεται από το επίσημο πιστοποιητικό σπουδών του οικείου Ιδρύματος (άρθρο 55 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1583/1985). Η υπότροφος οφείλει να προσκομίσει με την εγγραφή της, βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο όπου θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο της μεταπτυχιακής φοιτήτριας, η προβλεπόμενη διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών.
Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και η οποία θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η χορήγηση της υποτροφίας θα καλύπτει δώδεκα (12) συνολικά μήνες το χρόνο και το ποσό θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο προκαταβολικά, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό της υποτρόφου κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου (άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Η υπότροφος υποχρεούται:

 1. Να υποβάλλει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανά εξάμηνο σπουδών (άρθρο 26 παρ. 1 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941):
  Α) Προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών της.
  Β) Επίσημο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Το επίσημο πιστοποιητικό προόδου ( official transcript) από το Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει σφραγίδα του Ιδρύματος και να είναι θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Το προαναφερθέν πιστοποιητικό συνοδεύεται και από επίσημη μετάφρασή του. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
  Γ) Εξαμηνιαία έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών της ή της ερευνητικής της εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.
 2. Να καταθέσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μέσα σε ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση – λήξη των σπουδών της (όπως αυτή ορίζεται από τον κανονισμό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του εξωτερικού, στο οποίο φοιτά) τον τίτλο των μεταπτυχιακών της σπουδών. Αν δεν το προσκομίσει εντός της ανωτέρας προθεσμίας, οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό, που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοσμένων για την είσπραξη αυτού, των διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων (άρθρο 60 παρ. 2 του ΑΝ 2039/39). Σε περίπτωση συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στις μεταπτυχιακές σπουδές η υπότροφος θα πρέπει να καταθέσει ή κοινό τίτλο των δύο Πανεπιστημίων ή δύο ομοειδείς τίτλους από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν:
α) Η υπότροφος δεν προσκομίσει το απαιτούμενο ανά εξάμηνο πιστοποιητικό συνέχισης των σπουδών της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (άρθρο 57 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/39).
β) Ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών της υποτρόφου (άρθρο 59 παρ. 1, του ΑΝ 2039/39).
γ) Ο/η υπότροφος διακόψει αυτόβουλα τις σπουδές του/της. Η υποτροφία θα διακόπτεται και θα επιστρέφεται όλο το ποσό στο κληροδότημα εάν ο/η υπότροφος σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του ΑΝ 2039/39 δεν ειδοποιήσει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών το αργότερο από τη διακοπή των σπουδών του/της το Α.Π.Θ., προκειμένου να τύχει του ευεργετήματος να αποδείξει ως δικαιολογημένη τη διακοπή της υποτροφίας με έγκριση του Α.Π.Θ. και της Α.Δ.Μ-Θ.
δ) Αποδειχθεί ότι, η υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. (άρθρο 61 εδάφιο 1 του Α.Ν. 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α’ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-41) εκτός από την κρατική υποτροφία.
ε) Μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση μεταβολής της Σχολής ή του Τμήματος, για την τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ (άρθρο 62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 β’ του ΚΔ 18/23-8-41).
στ) Αποδειχθεί ότι η υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους. Σε αυτήν την περίπτωση η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. (άρθρο 58 του ΑΝ 2039/39).
ζ) Επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος. Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-41. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας από το κληροδότημα, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (άρθρο 59 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/39).

Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών –μεταβατικών και τελικών διατάξεων.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο