Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.500€ εφάπαξ σε τρεις (3) προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.500,00 € εφάπαξ σε τρεις (3) προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα»

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Η φοίτηση κατά προτίμηση στο Τμήμα Γεωπονίας ή στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.

2. Η αποφοίτηση του/της υποψηφίου/ιας κατά προτίμηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας.

3. Η αδυναμία του/της υποψήφιου/ιας για την αντιμετώπιση των αναγκών του/της που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές του/της όπως π.χ: είναι η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, τα έξοδα διαμονής – διατροφής κ.λ.π..

4. Η διάκριση του/της υποψηφίου/ιας ως προς τον χαρακτήρα του/της (καλός και ηθικός χαρακτήρας).

5. Η διάκριση του/της υποψηφίου/ιας ως προς τα πνευματικά του/της χαρίσματα (ικανότητα για την παρακολούθηση των σπουδών του/της).

Σε περίπτωση ύπαρξης πλέον των δύο υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, για την επιλογή του/της δικαιούχου, θα γίνει με δημόσια κλήρωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες) μέχρι 04-04-2023 και ώρα 14:30

α) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr

β) αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2310/99-5214) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος γραφείο 211, κτίριο Διοίκησης), συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό σπουδών.
  2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό αποφοίτησης από Λύκειο Τρίπολης Αρκαδίας ( εάν υφίσταται).
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2021 που αφορά εισοδήματα έτους 2021 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ιας του/της υποψηφίου/ιας εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίου/ιας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 2 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας. 
  5. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
  6. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2022, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2021.
  7. Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2021 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.
  8. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).
  9. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 όσον αφορά τα έξοδα του υποψηφίου στα οποία υποβάλλεται για την παρακολούθηση των σπουδών του (π.χ. αγορά ειδικής ενδυμασίας εργαστηρίων, αγορά υλικών εργαστηρίων, αγορά βιβλίων, έξοδα παρακολούθησης εξωπανεπιστημιακών φροντιστηρίων, πληρωμή ενοικίου κ.λ.π.)
  10. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές αρμοδίων προσώπων για την απόδειξη των ηθικών και πνευματικών προσόντων του/της υποψηφίου/ιας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας με τις υποψηφιότητες για τη διεκδίκηση των οικονομικών ενισχύσεων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση klirodotimata.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται, από τα αρμόδια όργανα του Α.Π.Θ. (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου) με κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με την επιλογή των δικαιούχων, αναρτάται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση.. Εν συνεχεία, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00€) ευρώ για κάθε έναν δικαιούχο και θα χορηγηθεί εφάπαξ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσδοα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο