Economic Strategy
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1000€ εφάπαξ σε τρεις (3) προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου & Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα»

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη:α) την από 26-02-1970 διαθήκη του Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα, β) το έγγραφο με αριθμ.πρωτ. 1003078/1352/Α0011/21-04-2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περί έγκρισης τροποποίησης διατάξεων της διαθήκης Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα ενώπιον των Αμερικανικών Αρχών και γ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 29752π.έ/13-09-2018 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000,00 € εφάπαξ σε τρεις (3) προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα»

Προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης –σύμφωνα με το σκοπό του εμπιστεύματος Γεωργίου Τρέκα- είναι:

1. η φοίτηση κατά προτίμηση στο Τμήμα Γεωπονίας ή στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ,.

2. η αποφοίτηση του/της υποψηφίου/ιας κατά προτίμηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας,

3. η αδυναμία του/της υποψήφιου/ιας για την αντιμετώπιση των αναγκών του/της που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές του/της όπως π.χ: είναι η αγορά πρόσθετων βιβλίων, η προμήθεια τεχνολογικών βοηθημάτων, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκπαίδευση σε υπολογιστές, τα έξοδα διαμονής – διατροφής κ.λ.π., 4. η διάκριση του/της υποψηφίου/ιας ως προς τον χαρακτήρα του/της (καλός και ηθικός χαρακτήρας),

5. η διάκριση του/της υποψηφίου/ιας ως προς τα πνευματικά του/της χαρίσματα (ικανότητα για την παρακολούθηση των σπουδών του/της).

Σε περίπτωση ύπαρξης πλέον των δύο υποψηφίων που συγκεντρώνουν τις ίδιες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης, για την επιλογή του/της δικαιούχου, θα γίνει με δημόσια κλήρωση.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα Κληροδοτημάτων (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης) τηλ. 2310/99 5214 οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης μέχρι τις 14-03-2019

1. Πιστοποιητικό σπουδών.

2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό αποφοίτησης από Λύκειο Τρίπολης Αρκαδίας ( εάν υφίσταται).

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2017 που αφορά εισοδήματα έτους 2017 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ιας του/της υποψηφίου/ιας εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται.

Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίου/ιας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013.

Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας.

5. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

6. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2018.

7. Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2017 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.

8. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).

9. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 όσον αφορά τα έξοδα του υποψηφίου στα οποία υποβάλλεται για την παρακολούθηση των σπουδών του (π.χ. αγορά ειδικής ενδυμασίας εργαστηρίων, αγορά υλικών εργαστηρίων, αγορά βιβλίων, έξοδα παρακολούθησης εξωπανεπιστημιακών φροντιστηρίων, πληρωμή ενοικίου κ.λ.π.)

10. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές αρμοδίων προσώπων για την απόδειξη των ηθικών και πνευματικών προσόντων του/της υποψηφίου/ιας Πίνακας υποψηφίων Ο πίνακας των υποψηφίων για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Επιλογή δικαιούχων

Η επιλογή των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιήται από τα αρμόδια όργανα του Α.Π.Θ. (απόφαση Συγκλήτου) με κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης.

Η απόφαση της Συγκλήτου με την επιλογή των δικαιούχων, αναρτάται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. /υποτροφίες /αποτελέσματα. Εν συνεχεία η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των χιλίων (1.000,00€) ευρώ για κάθε έναν φοιτητή και θα χορηγηθεί εφάπαξ. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσδοα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα».

Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών –μεταβατικών και τελικών διατάξεων. Θεσσαλονίκη

Με εντολή Πρύτανη Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δν/σης Οικονομικών Υπηρεσιών ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ

Δείτε αναλυτικά όλα τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα