Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Xορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής– σε πέντε (5) ενδεείς προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης –κατόπιν επιλογής – πέντε (5) ενδεών προπτυχιακών φοιτητών/τριών όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 • Να είναι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες οποιουδήποτε Τμήματος του Α.Π.Θ..
 • Να διαβιούν σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ.
 • Να κατάγονται ιδίως από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες) μέχρι 04-04-2023 και ώρα 14:30

α) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr

β) αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2310/99-5214) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος γραφείο 211, κτίριο Διοίκησης), συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό σπουδών του Τμήματος φοίτησης.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή του/της υποψηφίου/ιας. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα προσκομιστεί, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο, ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του/της υποψηφίου/ιας). Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον/την υποψήφιο/α υπότροφο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2021 που αφορά εισοδήματα έτους 2021 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ιας, θα αξιολογείται σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να στοιχειοθετείται η κατάσταση της ένδειας.
 • Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Η πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας θα αξιολογείται, σύμφωνα με τα περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2022, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2021.
 • Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2021 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα. 
 • Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κλπ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας με τις υποψηφιότητες για τη διεκδίκηση των οικονομικών ενισχύσεων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση klirodotimata.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται, από τα αρμόδια όργανα του Α.Π.Θ. (απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου) με κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης. Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με την επιλογή των δικαιούχων, αναρτάται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση. Εν συνεχεία, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων πενήντα (350,00€) ευρώ για κάθε έναν/μία φοιτητή/τρια και θα χορηγηθεί εφάπαξ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο