Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ριες & υποψήφιους/ες διδάκτορες για σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού

Προκήρυξη:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΕΑΕ) προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη της πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό με τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μέσω του ΕΛΚΕ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Απώτερος στόχος είναι η διατήρηση στη χώρα κρίσιμης εμπειρογνωμοσύνης και ύπαρξης κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η χορηγούμενη από την ΕΕΑΕ υποτροφία αφορά στην υποστήριξη ενός/μίας (1) υποτρόφου σε ετήσια βάση, για μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, με την παροχή ετήσιου χρηματικού ποσού τηρουμένων των ορίων του Πίνακα 1 (βλ. εδώ σελ. 3).

Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται σε αριθμό μηνών. Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία αρχικής χορήγησής της. Η μέγιστη χρονική διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας καθορίζεται ως εξής:

 • Είκοσι τέσσερις (24) μήνες για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου MSc., χωρίς δυνατότητα παράτασης. 
 • Τριάντα έξι (36) μήνες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, με δυνατότητα κατ’ εξαίρεση μέγιστης παράτασης δώδεκα (12) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόοδος του/της υποτρόφου είναι άριστη και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής ή υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

Η υποτροφία χορηγείται στο δικαιούχο είτε με την αρχή των σπουδών του, είτε για αποπεράτωση σπουδών που έχει ήδη ξεκινήσει. Στη δεύτερη περίπτωση, η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται βάσει του χρόνου φοίτησης που υπολείπεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών από την έναρξη χορήγησής της.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει:

 • να έχουν επιλέξει αντικείμενο μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, το οποίο να είναι συναφές τουλάχιστον με θέματα όπως: πυρηνική τεχνολογία, ακτινοπροστασία, ραδιολογική ή πυρηνική ασφάλεια, 
 • να έχουν ολοκληρώσει ή να τους έχει εγκριθεί η εγγραφή τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου θα πραγματοποιήσουν τις μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές τους,
 • να μην παρέχουν έμμισθη εργασία, παρά μόνο στο πλαίσιο επικουρικού έργου εντός του εκπαιδευτικού ιδρύματος πραγματοποίησης των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών, 
 • να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
 • να έχουν ηλικία έως τριάντα (30) έτη

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ΕΕΑΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Τίτλοι σπουδών – αναλυτική βαθμολογία.
 4. Σύντομη παρουσίαση του αντικειμένου και των στόχων των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών (motivation letter).
 5. Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση αποδοχής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα πραγματοποίησης των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών.
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές (οι οποίες θα αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypotrofies@eeae.gr κατευθείαν από το συντάκτη).
 7. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (εφόσον υπάρχουν).
 8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια (εφόσον υπάρχουν).
 9. Άλλα στοιχεία που οι υποψήφιοι θεωρούν ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους

Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, όπως ισχύει).

Προκειμένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή.

Για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια (πλην της ανωτέρω περίπτωσης γ), οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (παρ.1 άρθρο 10 του ν.2413/1996) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, του επιπέδου: Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ. Αποδεικνύεται, επίσης, με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη χορήγηση υποτροφίας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 26.05.2024.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση και δικαιολογητικά στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες».

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ypotrofies@eeae.gr.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα και δεν θα αξιολογούνται. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2106506702, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eeae.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο www.eeae.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για τη χορήγηση της υποτροφίας της παρούσας Πρόσκλησης έχουν δικαίωμα:

A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, με γραπτή αίτησή τους προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,

B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στην αξιολόγηση των λοιπών υποψηφίων, μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π.: Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypotrofies@eeae.gr. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται.

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία έχουν οριστεί με Απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν επιτρέπεται να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

Προκήρυξη & Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο