Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χορήγηση δύο (2) οικονομικών ενισχύσεων ύψους 1.500,00€ η κάθε μία, σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση δύο (2) οικονομικών ενισχύσεων ύψους 1.500,00€ η κάθε μία –κατόπιν επιλογής – σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα της Δωρεάς: Εταιρεία Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου», με διαφορετικά κριτήρια η κάθε μία.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι/ιες για τη διεκδίκηση και των δύο (2) οικονομικών ενισχύσεων:

 1. Να έχουν ολοκληρώσει το 2ο έτος και να βρίσκονται στο 3ο έτος σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.
 2. Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 80% των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών) του προγράμματος σπουδών των Α, Β, Γ και Δ εξαμήνων.
 3. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
 4. Να μην έχουν λάβει άλλο πτυχίο (Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Παιδαγωγικής Σχολής)
 5. Να έχουν εισαχθεί με εισαγωγικές εξετάσεις.
 6. Να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους.

I. Χορήγηση μίας οικονομικής ενίσχυσης 1.500,00€ σε έναν/μία φοιτητή/τρια με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία μεταξύ των αιτούντων.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι στο Τμήμα Κληροδοτημάτων:

 • Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. από το οποίο θα προκύπτει, ότι ο/η υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 80% των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών) του προγράμματος σπουδών των Α, Β, Γ και Δ εξαμήνων, με μέσο όρο βαθμολογίας άριστα.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

II. Χορήγηση μίας οικονομικής ενίσχυσης 1.500,00€ σε έναν/μία φοιτητή/τρια με αποκλειστικό κριτήριο το χαμηλό οικογενειακό και ατομικό εισόδημα (έως 15.000,00€) μεταξύ των αιτούντων με προτεραιότητα τη στέρηση του ενός ή και των δύο γονέων και την πολυτεκνία. Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι στο Τμήμα Κληροδοτημάτων:

 • Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. από το οποίο θα προκύπτει, ότι ο/η υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 80% των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών) του προγράμματος σπουδών των Α, Β, Γ και Δ εξαμήνων.
 • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2021 που αφορά εισοδήματα έτους 2021 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίου/ιας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου του/της υποψηφίου/ιας.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).

Διαδικασία επιλογής του/της υποψηφίου/ιας για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης 

 1. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου έκαστου έτους στο Τμήμα Κληροδοτημάτων (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης) τηλ. 2310/99 5214 μέχρι 04-04-2023 και ώρα 14:30
 2. Η επιλογή του/της υποψηφίου/ιας στον/στην οποίο/α θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση πρσγματοποιείται, από Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. και τέσσερις από τους πέντε Διευθυντές Τομέων του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. (ο Διευθυντής του Τομέα στον οποίο ανήκει ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν θα συμμετέχει στην Επιτροπή). Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσοτέρων των δύο (2) υποψηφίων το τελικό αποτέλεσμα να εξάγεται κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των ισοψηφισάντων.
 3. Η απόφαση της Πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, ανέρχεται στο ύψος των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) για κάθε έναν/μία δικαιούχο και θα χορηγηθεί εφάπαξ.

Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο