Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χορήγηση βραβείου τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για συγγραφή εργασίας στον τομέα του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 01/12/1980 ιδιόχειρη διαθήκη του Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη, β) την απόφαση 7891/2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, γ) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και δ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 3912/29-10-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών). ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Το σύγγραμμα θα πρέπει:
α) Να είναι πρωτότυπο.
β) Να είναι ανέκδοτο.
γ) Να είναι βασισμένο σε πρόσφατη έρευνα.
δ) Να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα από έναν/μία υποψήφιο/α.
ε) Να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης.
στ) Να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως και
ζ) Να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο 17-02-2022 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/99-5214, www.klirodotimata.web.auth.gr) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου.
  2. Τέσσερα (4) αντίγραφα συγγραμμάτων (δεν επιστρέφονται).
  3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον/την στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης (MASTER) β) δεν έχει βραβευτεί από άλλο φορέα ούτε έχει υποβληθεί για βράβευση και γ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του χρηματικού βραβείου.
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Απαγορεύεται ο/η ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, με περισσότερες της μίας (1) εργασίες.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ.doc


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο