Χορήγηση 7 υποτροφιών από το Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών

Προκήρυξη:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών ανακοινώνει τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – επτά (7) συνολικά υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, ως εξής:

α) Πέντε (5) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές, σε πρωτοετείς φοιτητές/τριες ή σε φοιτητές/τριες επομένων ετών
β) Δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές, σε φοιτητές/τριες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ

Οι υποτροφίες αφορούν σπουδές (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές) σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

1. Οι υποτροφίες για τις προπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εισαχθούν, κατόπιν εισαγωγικών ή κατατακτηρίων εξετάσεων σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή φοιτούν ήδη, αλλά υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη σπουδών, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους.

2. Οι υποτροφίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές αφορούν φοιτητές οι οποίοι θα εγγραφούν σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήματος ΑΕΙ – ΤΕΙ, το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 ή φοιτούν ήδη, αλλά δεν έχει καλυφθεί το ήμισυ του ελάχιστου χρόνου σπουδών που απαιτείται, μέχρι τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 24 ετών για τις προπτυχιακές σπουδές και μέχρι 36 ετών, για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι υποτροφίες χορηγούνται:

Κατηγορία Α΄ :

α) Σε πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, των οποίων οι γονείς διαμένουν στην περιοχή του τέως Δήμου Μιδέας και είναι άποροι ή εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
β) Σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, άλλων ετών, με την προϋπόθεση ότι υπολείπονται τουλάχιστον δύο έτη, μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους, των οποίων οι γονείς διαμένουν στην περιοχή του τέως Δήμου Μιδέας και είναι άποροι ή εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
γ) Σε φοιτητές μεταπτυχιακών σπουδών, που κατάγονται από το Δήμο Μιδέας και εντάσσονται στις οικονομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ5 /68535 /Β3 /18-06-2012 - ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

Κατηγορία Β΄:

Εάν δεν υπάρχουν καθόλου φοιτητές καταγόμενοι από τον τέως Δήμο Μιδέας που να πληρούν τους προαναφερόμενους όρους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος, δύναται να επιλέγει υποτρόφους, με τους ανωτέρω όρους για κάθε περίπτωση σπουδών, από τους άλλους Δήμους ή Κοινότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 481/28-6-1976 (ΦΕΚ 174/ 10-7-1976 / τ. Α΄).

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Οι οικονομικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω υποτροφιών, είναι οι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/ 18-06-2012/ τ. Β΄), για την παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές ΑΕΙ και αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, της παρούσας προκήρυξης.

Εάν το σύνολο των υποτροφιών καλυφθεί από την Α΄ κατηγορία, η οποία εκφράζει απόλυτα τη βούληση του διαθέτη, οι επόμενες δύο κατηγορίες δεν θα εξεταστούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες για τη χορήγηση της υποτροφίας, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 30-10-2021, την αίτηση αποκλειστικά με courier (στη Δ/νση : Αγγελοπούλειο Ίδρυμα Σχολικών κτιρίων και Υποτροφιών, Αμυμώνης 7β – γ΄ όροφος – 211 00 Ναύπλιο), μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επίσημο Πιστοποιητικό επιτυχίας ή εγγραφής ή φοίτησης σε Τμήμα ΑΕΙ – ΤΕΙ, Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, του ακαδημαϊκού έτους 2020 -2021.

2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Τίτλους Σπουδών – Βεβαιώσεις.

α) Για τους αιτούμενους υποτροφίας προπτυχιακών σπουδών:

i. Οι πρωτοετείς, αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό «άριστα».
ii. Οι προπτυχιακοί, βεβαίωση Μέσου Όρου των προηγούμενων ετών, με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

β) Για τους αιτούμενους υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών:

i. Αντίγραφο πτυχίου βασικών σπουδών (προπτυχιακών) με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς».
ii. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με υποχρεωτική αναγραφή του έτους σπουδών και του χρόνου ελάχιστης διάρκειας σπουδών για τη λήψη του Πτυχίου.
iii. Βεβαίωση συνολικού ποσού διδάκτρων που απαιτείται για την παρακολούθησή του.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση του οικείου Δήμου, από τα οποία θα προκύπτει:

α) Η καταγωγή του υποψηφίου/ιας.
β) Η ηλικία του υποψηφίου/ιας σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

6. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Ε1 των γονέων των υποψηφίων προπτυχιακών σπουδών, από το οποίο να φαίνεται ότι η κύρια κατοικία τους, είναι εντός των ορίων του τέως Δήμου Μιδέας, για την Α΄ Κατηγορία, ή εντός των ορίων των αντίστοιχων περιοχών για τις Β΄ και Γ΄ Κατηγορίες.

7. Δικαιολογητικά απόδειξης των οικονομικών προϋποθέσεων. Ως τέτοια, γίνονται δεκτά όλα τα νόμιμα παραστατικά που αποδεικνύουν τις οικονομικές αιτιάσεις των υποψηφίων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ Φ5 / 68535 /Β3 / 18-06-2012, ΦΕΚ 1965 / 18-06-2012/ τ. Β΄, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄). Η επιτροπή σε περιπτώσεις σύμπτωσης των κριτηρίων , σε μεγαλύτερο αριθμό υποψηφίων, από τον αριθμό των χορηγούμενων υποτροφιών, προκειμένου να σχηματίζει ολοκληρωμένη άποψη και να αποφύγει το ενδεχόμενο της κλήρωσης, μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία από τους υποψηφίους, πέραν των προβλεπόμενων στην ανωτέρω ΚΥΑ.

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/ια θα δηλώνει ότι:

α) Όλα τα στοιχεία που κατατίθενται από τον υποψήφιο είναι αληθινά, δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και ότι αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης.
β) Δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη.
γ) Δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα, προηγούμενη υποτροφία.

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών. Για κάθε κατηγορία υποψηφίων υποτρόφων, υπάρχει ειδική φόρμα αίτησης, αναρτημένη στην ιστοσελίδα, με αναλυτικές οδηγίες. Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται με πλήρη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν θα εξετάζεται.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Α) Για τους προπτυχιακούς υποτρόφους: Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), μοιραζόμενο σε δύο δόσεις των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά έτος, για τα δύο πρώτα έτη σπουδών, ή για δύο συνεχόμενα έτη, μεγαλυτέρων ετών προπτυχιακών σπουδών, για κάθε έναν υπότροφο που οι γονείς του κατάγονται και διαμένουν στον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας).

Β) Για τους Μεταπτυχιακούς υποτρόφους: Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), μοιραζόμενο σε ισόποσες δόσεις, τόσες, όσες είναι και τα αντίστοιχα εξάμηνα φοίτησης, για κάθε έναν υπότροφο που κατάγεται από τον τέως Δήμο Μιδέας, (που με τη μεταρρύθμιση του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 / 07-06-2010 / τ. Α’, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», υπάγεται πλέον στο Δήμο Ναυπλιέων, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας). Σε περίπτωση που τα δίδακτρα είναι λιγότερα, το ύψος της υποτροφίας αναπροσαρμόζεται στο ποσό κάλυψης των διδάκτρων.

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει:

α) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές:

  • Από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021 -2022 (Νοέμβριο του 2021) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των δύο πρώτων ετών των κανονικών βασικών σπουδών του/της υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά (Ιούνιο του δεύτερου έτους σπουδών - 2023), ή στο τέλος του δεύτερου συνεχόμενου έτους σπουδών, για προπτυχιακούς φοιτητές μεγαλυτέρων ετών, με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της

β) Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

  • από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021 -2022 (Νοέμβριο του 2021) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο