Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού από το ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 16769 και τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού» καλεί τους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις της συνημμένης παρακάτω πρόσκλησης να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, στο πλαίσιο του έργου με Κ.Ε. 16769 και τίτλο «Χορήγηση 15 υποτροφιών θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού» σύμφωνα με τα ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και όρους που ορίζονται στη συνημμένη πρόσκληση.

Σκοπός:

Στόχος είναι η επιστημονική υποστήριξη της έρευνας διαφόρων επιστημονικών πεδίων που αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID 19 σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω της χορήγησης υποτροφιών.

Η απόδοση των δεκαπέντε (15) υποτροφιών θα πραγματοποιηθεί από τα περιουσιακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε βάσει της παρ. 8, αρθρ. 59 του ν. 4485/2017,. με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών μελετών έως 31.12.2021 από υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίες θα αφορούν στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19,. και θα αποτελούν τμήμα της διατριβής τους ή θα σχετίζονται με τα ερευνητικά της αποτελέσματα.

Η κατανομή των δεκαπέντε (15) προς απόδοση υποτροφιών ανά Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. διαμορφώνεται ως εξής:

Σχολή/Τμήμα - Αριθμός Υποτροφιών

  • Φιλοσοφική - τρεις (3)
  • Επιστημών της Αγωγής - δύο (2)
  • Νομική - δύο (2)
  • Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών - τρεις (3)
  • Θεολογική - δύο (2)
  • Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού - δύο (2)
  • Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης της Σχολής Θετικών Επιστημών - μια (1)

Σύνολο υποτροφιών Δεκαπέντε (15)

Διάρκεια και ύψος υποτροφίας

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ. Το ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) από το οποίο το 60% θα δοθεί κατά τη διάρκεια του έργου και το υπόλοιπο 40% με την αποδοχή των παραδοτέων. Η διάρκεια χορήγησης των υποτροφιών δύναται να ανέλθει έως τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χορηγηθεί υποτροφία μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής.

Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Η υποβολή της πρότασης και των λοιπών δικαιολογητικών των υποψήφιων ενδιαφερομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, και συγκεκριμένα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email protocol@elke.uoa.gr .

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2021.

Δείτε την αναλυτική πρόσκληση εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο