Msc Financial Management AUEB
Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB
koutsodontis

Τριάντα (30) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη: α) την υπ΄αριθμ. 4343/1964 δημόσια διαθήκη του Δημητρίου Τσιακμακόπουλου β) τις αποφάσεις υπ΄ αριθμ. 9111/2002, 8579/2005, 4484/2010 και 6766/2013 του Εφετείου Αθηνών με τις οποίες τροποποιήθηκε όρος της παραπάνω διαθήκης του Δημητρίου Τσιακμακόπουλου όσον αφορά το όριο του οικογενειακού εισοδήματος των υποτρόφων του κληροδοτήματος γ) την απόφαση αριθμ. Πρωτ. 1025961/624/Β0011/27.04.1989 του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την αύξηση του αριθμού των υποτρόφων σε τριάντα (30) συνολικά (20 υποτροφίες σε καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη και 10 σε καταγόμενους από την Έδεσσα) δ) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και ε) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 3912/29-10-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών). Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής- τριάντα (30 ) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σε πρωτοετείς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου, 

 • 20 υποτροφίες για καταγόμενους από τον έναν τουλάχιστον γονέα ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε
 • 10 υποτροφίες για καταγόμενους από τον έναν τουλάχιστον γονέα ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/ιες για τη χορήγηση της υποτροφίας, εκτός από την καταγωγή οι μεν με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη [Δημοτικές Κοινότητες (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης] ή οι δε με καταγωγή από την Έδεσσα (Δημοτική κοινότητα Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας) θα πρέπει να πληρούν και τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι 36 ετών.
2. Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκειο των Δημοτικών Κοινοτήτων (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και από Λύκειο της Δημοτικής κοινότητας Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας, (σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
3. Να έχουν εισαχθεί κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε Τμήμα του Α.Π.Θ. το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.
4. Να προέρχονται από οικογένειες των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το πρώτο κλιμάκιο του φορολογητέου εισοδήματος της κλίμακας μισθωτών-συνταξιούχων, που σήμερα είναι 20.000,00€ (άρθρο 112 παρ. 1 του Ν. 4387/2016), όπως αυτό (πρώτο κλιμάκιο) προσδιορίζεται κάθε φορά με τους εκάστοτε ισχύοντες φορολογικούς νόμους.
5. Να έχουν καλές και πατριωτικές αρχές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 02-04-2021 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος 2 όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 995213) συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Επίσημο Πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης σε Τμήμα του Α.Π.Θ. ακαδ. έτους 2020-2021 όπου θα αναφέρεται ο τρόπος εισαγωγής του υποψηφίου στο Τμήμα φοίτησης (εισαγωγικές εξετάσεις).
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων (άρθρο 3 παρ. 2 α του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου της Δημοτικής κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας για τους καταγόμενους από την Έδεσσα και αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου από τις Δημοτικές Κοινότητες (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης για τους καταγόμενους από τη Θεσσαλονίκη, με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας ( άρθρ.3 παρ.1α Κ.Δ/τος 18/23.8.1941) β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών (άρθρο 3 παρ. 2β του Κ.Δ. 18/23-8-1941) ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. γ) η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας από τη Δημοτική κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας ή από Δημοτικές Κοινότητες (Α, Β, Γ, Δ, Ε) της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, είτε από την πατρική, είτε από την μητρική γραμμή του/της υποψηφίου/ιας (σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα προσκομιστεί, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο, ώστε να προκύπτει, ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του/της υποψηφίου/ιας. Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον/την υποψήφιο/α υπότροφο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.
 6. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο), φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, του/της υποψηφίου/ιας, εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίου/φιας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού, ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας.
 7. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
 8. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020, με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019.
 9. Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες, βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2019 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/ια θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr): α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης, β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941)

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. 

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο