ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τριάντα (30) χρηματοδοτούμενες θέσεις για μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Προκήρυξη:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει το Πρόγραμμα «ΟΝΗΣΙΛΟΣ», το οποίο αποσκοπεί στη χρηματοδότηση τριάντα (30) ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν και θα υλοποιηθούν από Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, με πρωταρχικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία. Το Πρόγραμμα «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» φιλοδοξεί να δώσει ευκαιρίες εργοδότησης νέων ερευνητών με ελκυστικές απολαβές, ενισχύοντας τον επιστημονικό ιστό της χώρας. Δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον διδακτορικό τους τίτλο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από εφτά (7) χρόνια πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή, κάτοχο διδακτορικού τίτλου, κατόπιν υποβολής ερευνητικής πρότασης η οποία θα τύχει επιστημονικής αξιολόγησης τουλάχιστον από δύο (2) έγκριτους επιστήμονες του χώρου (peer-review), οι οποίοι εργάζονται εκτός Κύπρου. Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής θα εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την υλοποίηση του έργου, ενώ παράλληλα θα έχει την επιλογή να συμμετέχει και σε άλλες ερευνητικές ή και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν διάρκεια δύο (2) έτη και θα πρέπει να εντάσσονται σε οποιαδήποτε θεματική περιοχή εμπίπτει στις ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές θα πρέπει κατά την υποβολή της πρότασης να έχουν τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο θα εποπτεύει το ερευνητικό έργο και θα τους συμβουλεύει σε θέματα που άπτονται της εκπόνησης της έρευνας και της μετέπειτα σταδιοδρομίας τους.

Το κάθε έργο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό €70.000, εκ των οποίων οι €60.000 θα αφορούν στους δύο ετήσιους μισθούς του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και οι €10.000 στις απαραίτητες δαπάνες έρευνας που απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου. Η γλώσσα υποβολής των προτάσεων θα είναι η Αγγλική. Σχετικά επισυνάπτονται η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα ελληνικά και στα αγγλικά και το Έντυπο Υποβολής Πρότασης στα αγγλικά.

Η καταληκτική προθεσμία για υποβολή των προτάσεων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενο πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά. Για πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων πατήστε εδώ.

Επισυναπτόμενα: 

Call for proposals- Greek

Call for proposals- English

Application template


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα