Msc Financial Management AUEB
Λογιστική και Χρηματοοικονομική AUEB
koutsodontis

Τρείς (3) υποτροφίες σε μαθητές/τριες Γυμνασίου από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα»

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σύμφωνα: α) με τη δημόσια διαθήκη με αριθμό 6.629/9-9-1960 του Κωνσταντίνου Κατσέα, β) την απόφαση με αριθμό 9112/2002 του 2ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, γ) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και δ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 3912/29-10-2020 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών) ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- τριών (3) υποτροφιών σε μαθητές/τριες Γυμνασίου από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων/νου Κατσέα» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας

  • ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
  • φοίτηση σε οποιαδήποτε τάξη Γυμνασίου με την προοπτική να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ή σε Δημόσιες Τεχνικές Σχολές Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης ή του Νομού Κιλκίς (με όποια επωνυμία και αν λειτουργούν κάθε φορά)
  • οικονομική αδυναμία
  • καταγωγή από τις παραμεθόριες περιοχές του Ν. Κιλκίς και κατά προτίμηση από τη Γευγελή (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας)
  • διάκριση για το ήθος τους και την επίδοση στις σπουδές τους

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ιες για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 02-04-2021 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 995213) αυτοπροσώπως ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους (εφόσον οι υποψήφιοι/ιες είναι ανήλικοι/ες) ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης στο Γυμνάσιο με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»

2. Συστατική επιστολή του Συλλόγου Δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου αποφοίτησής του/της υποψηφίου/ιας ή του Συλλόγου Καθηγητών του Γυμνασίου φοίτησής τους σχετικά με το ήθος και την επίδοση στις σπουδές του/της.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει:

α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας (άρθρο 3 παρ. 1α του Κ.Δ. 18/23-8-1941),
β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 3 παρ. 2β του Κ.Δ. 18/23-8- 1941,
γ) η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας από παραμεθόρια περιοχή του Ν. Κιλκίς και κατά προτίμηση από τη Γευγελή (πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή του/της υποψηφίου/ιας. (Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα προσκομιστεί, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του/της υποψηφίου/ιας). Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον/την υποψήφιο/α υπότροφο ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους (εφόσον οι υποψήφιοι/ιες είναι ανήλικοι) λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα (αντίγραφο) φορολογικού έτους 2019 που αφορά εισοδήματα έτους 2019 της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας του/της υποψηφίου/ιας εφόσον έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Ως δηλωθέν εισόδημα, λογίζεται κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε αιτία ή πηγή, ανεξαρτήτως εάν φορολογείται. Στην περίπτωση που οι γονείς του/της αιτούντος είναι διαζευγμένοι, για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο γονέων, εκτός από την περίπτωση υποψηφίου/ιας η επιμέλεια του/της οποίου/ας έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν γονέα ή σε τρίτο φυσικό πρόσωπο, οπότε υπολογίζεται το εισόδημα μόνον αυτού ακόμη κι αν παρέλθει η ηλικία των 18 ετών και μέχρι την ηλικία που θεωρείται εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013. Στην περίπτωση άσκησης επιτροπείας από νομικό πρόσωπο, λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου του/της υποψηφίου/ιας.

5. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

6. Πρόσφατη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) της οικογενείας του/της υποψηφίου/ιας και του/της ιδίου/ίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

7. Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) έτους 2020 με τα στοιχεία εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α έτους 2019.

8. Βεβαιώσεις από Τράπεζες: όταν στο οικογενειακό ή ατομικό εκκαθαριστικό αναγράφονται ποσά στους κωδικούς 667 & 668 (εισοδήματα από τόκους), απαραίτητα προσκομίζονται από τις Τράπεζες βεβαιώσεις για τα κεφάλαια από τα οποία προκύπτουν οι τόκοι έως 31/12/2019 είτε είναι καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές, είτε μετοχές, ομόλογα και λοιπά χρεόγραφα.

9. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ).

10.Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψηφίου/ίας στην οποία θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr):

α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης.
β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά).
γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα υποτροφία που του/της χορηγήθηκε προηγούμενα (άρθρο 3, παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Για τους ανήλικους υποψηφίους/ιες οι σχετικές δηλώσεις, αιτήσεις κ.λ.π. θα υπογράφονται από τον κηδεμόνα τους (απαραίτητη η προσκόμιση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας).

Ποσό υποτροφίας: Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€).

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε μήνα (επί δώδεκα (12) συνολικά μήνες για κάθε σχολικό έτος σπουδών), σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα, στον τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων στο όνομα του/της υποτρόφου, ή του/της νόμιμου εκπρόσωπου του/της και στην τράπεζα κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου ή του/της νόμιμου εκπρόσωπου του/της) (άρθρο 24 παρ. 1 και 3 του Κ.Δ. 18/23-8- 1941).

Επισημαίνεται ότι: Προκειμένου να καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει έως τέλους Ιουνίου (έτους φοίτησης) πιστοποιητικό προαγωγής του/της από την προηγούμενη στην επόμενη τάξη όπως και υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξακολουθήσει τις σπουδές του/της και κατά το επόμενο σχολικό έτος. Η καταβολή της υποτροφίας αναστέλλεται κατά τους μήνες των διακοπών, εάν ο/η υπότροφος παραπεμφθεί για επανεξέταση κατά το μήνα Σεπτέμβριο, οπότε η υποτροφία θα συνεχίσει να καταβάλλεται και θα του καταβληθούν αναδρομικά και οι θερινοί μήνες εφόσον προσκομίσει πιστοποιητικό προαγωγής του/της (άρθρο 25 παρ. 2 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (Σεπτέμβριο 2020) και θα διαρκέσει μέχρι τέλους των κανονικών σπουδών του/της υποτρόφου στο Γυμνάσιο φοίτησης, εφόσον αυτός/τή δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της.

Η υποτροφία θα συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον ο/η υπότροφος προσκομίσει πιστοποιητικό από το οποίο θα αποδεικνύεται η καλή διαγωγή και προαγωγή του/της στην επόμενη τάξη, συνοδευόμενο από δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, διδασκόντων του Γυμνασίου φοίτησής του/της ως προς το ήθος του/της (άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Δ. 18/23-8-1941). Η υποτροφία θα συνεχίζεται περαιτέρω (μετά την αποφοίτησή του/της από το Γυμνάσιο) εφόσον ο/η υπότροφος θα φοιτήσει σε ΕΠΑΛ (Επαγγελματικά Λύκεια) ή σε Δημόσιες Τεχνικές Σχολές Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης ή του Νομού Κιλκίς (με όποια επωνυμία και αν λειτουργούν κάθε φορά) με τους ίδιους όρους. Διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται με την αποφοίτηση του/της υποτρόφου από το Γυμνάσιο.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο