Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τρεις (3) προπτυχιακές υποτροφίες από το κληροδότημα Ιωάννη & Ρωξάνης Παπαγιαννοπούλου

Προκήρυξη:

Ο Δήμαρχος Δήμου Κιλελέρ προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) ΝΕΩΝ υποτροφιών εκ των εσόδων του κληροδοτήματος Ιωάννη & Ρωξάνης Παπαγιαννοπούλου, δημοτών της Κοινότητας Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ, σε άριστους φοιτητές, οι οποίοι έχουν εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 -2022 (Οκτώβριος 2021 -Ιούνιος 2022) στις σχολές της Ιατρικής της Νομικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας και συγκεντρώνουν βαθμολογία με μέσο όρο άνω του επτά (7) κατά το ως άνω αναφερόμενο έτος.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα κάτωθι:

  1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης του Δήμου Κιλελέρ από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας από πενταετίας και πλέον.
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του ιδίου, εφόσον υπάρχει, και των γονέων του φορολογικού έτους 2021 με όριο οικονομικής αδυναμίας το ποσό των 15.000,00€ συν 5.000,00€ για κάθε παιδί, οποία θα εφαρμοσθεί αν οι υποψήφιοι είναι πέραν των τριών, σύμφωνα με την αριθμ. 2/15-11 -2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωφελών Υπηρεσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας.
  4. Βεβαίωση εγγραφής της σχολής ακαδημαϊκού έτους 2021 -2022.
  5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου πρόσφατης έκδοσης (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα).
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι υποψήφιος δεν παίρνει υποτροφία από άλλη πηγή.

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί στον Δήμο Κιλελέρ εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στον Τύπο. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Για πληροφορίες στον κ. Κουτσιαυτούλη Αντώνιο, τηλ. 2413-507216 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο