Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τέσσερις (4) υποτροφίες ύψους 8.000 ευρώ εκαστη σε πτυχιούχους θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο γνωστικό πεδίο της "Διδακτικής" από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Εμμανουή Σακλαμπάνη.

Προκήρυξη:

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, τέσσερις(4) υποτροφίες, χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη», σε πτυχιούχους των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας ή Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου master ή εκπόνησης διδακτορικού) στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο της «Διδακτικής», σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την 326η/19-06-2014 συνεδρία και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην από 12-10-2003 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Σακλαμπάνη, που δημοσιεύτηκε με το αρ. 3131/03-06-2005 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

     Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας, ανά έτος, ανέρχεται σε 8.000,00 ευρώ.

     Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα έτος.

     Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία, του Προξένου ή του Πρέσβεως βεβαιούντος την ευδόκιμο φοίτηση.

 

     Η υποτροφία δύναται να διακοπεί εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

 

     Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας που έχουν λάβει μέχρι τότε.

     Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο κτίριο της διοίκησης στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών στο Ηράκλειο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» (μέχρι και την 20η Απριλίου 2015) αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
  2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς» καθώς και αναλυτική βαθμολογία, η οποία θα ληφθεί υπ’ όψη σε περίπτωση ισοψηφίας.
  3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα ή Δωρεά ή Κληρονομία για τις ίδιες σπουδές και δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.
  5. Πιστοποιητικό (για τους άρρενες) στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές.
  6. Δύο συστατικές επιστολές.
  7. Βεβαίωση από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι έχουν γίνει δεκτοί, ενώ οι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση εγγραφής.

     Το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με το προβλεπόμενο από το νόμο κείμενο, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης www.uoc.gr.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ευγενία Μπαλάφα, καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών ή Χημείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο