ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
MA in Mediterranean Studies, University of the Peloponnese
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΚΠΑ
AUTH - Department of Journalism
koutsodontis

Τέσσερις (4) υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές των ΑΕΙ της χώρας από το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου & Ελένης Πανουργιά

Προκήρυξη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ», που εδρεύει στη Λαμία, ανακοινώνει ότι,για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (εισαχθέντες το 2020), πρόκειται να προσφέρει έως τέσσερις (4) υποτροφίες σε Νεοεισαχθέντες φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, προς εκατόν είκοσι πέντε (125) ευρώ εκάστη ανά μήνα και για δέκα (10) μήνες, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. (ΣΕΠΤ 2020- ΙΟΥΝ 2021)

Δικαίωμα υποτροφίας έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να έχουν γεννηθεί και να κατοικούν στην πόλη της Λαμίας ή να κατοικούν στη Λαμία αυτοί και οι γονείς τους μόνιμα και όχι πρόσκαιρα και περιστασιακά.
 2. Να είναι οικονομικά αδύνατοι, με όριο οικονομικής αδυναμίας το ποσό των € 15.000 (οικογενειακό ), συν € 5.000 για κάθε παιδί.
 3. Οι ενδιαφερόμενοι  (νεοεισαχθέντες ) ,να έχουν βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου «Άριστα» και στην περίπτωση μη υπαρχόντων τέτοιων να έχουν βαθμό «Λίαν Καλώς», με την προϋπόθεση η επίδοσή τους αυτή να διαρκεί καθ’ όλη τη φοίτησή τους, άνευ διακοπής μη οφειλομένης σε ανωτέρα βία.
 4. Να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο και ηλικία όχι μεγαλύτερη των είκοσι δύο (22) ετών, κατά το χρόνο έναρξης της υποτροφίας και να διάγουν έντιμο και ηθικό βίο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν (αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου) ή ταχυδρομικά, μέχρι τις 15/05/2021 και ώρα 12.00 πμ, στο συνεργαζόμενο Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών  <<ΑGREFIN- Κ.ΜΩΡΑΪΤΗΣ-Β. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΕ- ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 19Γ-ΛΑΜΙΑ   (έναντι ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ οδού ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ) τηλ. 2231066758-6932584737), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση, στην οποία ν’ αναγράφονται τα στοιχεία τους.
 2. Πιστοποιητικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ότι είναι φοιτητής/τρια ή ότι έχει γραφεί σ’ αυτό, στο οποίο θα αναφέρεται ο βαθμός εισαγωγής τους.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία και ότι φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.
 4. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Λαμίας, ότι δεν διώκονται για αξιόποινη πράξη. 
 5. Αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/η.
 8. Αντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, καθώς και αντίγραφο της κατατεθείσης φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1).
 9. Αντίγραφο δήλωσης ακίνητης περιουσίας (έντυπο Ε9) 2020  ιδίου και γονέων.
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς του δεν διαθέτουν άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία πέραν της αναφερόμενης στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2019 και Ε9 2020.
 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα, οι δε υπογραφές του ενδιαφερομένου θα πρέπει να έχουν θεωρηθεί νομίμως για το γνήσιο.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από το Δ. Σ. του Ιδρύματος, κατόπιν μελέτης και σύμφωνα με τους όρους της συστατικής πράξης του Ιδρύματος, θα προτιμηθούν δε οι οικονομικά ασθενέστεροι σε συνδυασμό με την επίδοσή τους.

Πηγή: Γραφείο Διασύνδεσης ΕΜΠ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο