ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τέσσερις (4) μεταδιδακτορικές υποτροφίεςαπό το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Προκήρυξη:

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210.3237973, 210.3237804 - FAX :210. 3237976 Ηλεκτρονική Διεύθυνση : info@bodossaki.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 - 2016
Στη μνήμη του «ΣΤΑΜΑΤΗ Γ. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ»

Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ για 8η συνεχή χρονιά θα χορηγήσει κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2015 - 2016 τέσσερεις (4)
μεταδιδακτορικές υποτροφίες στα εξής πεδία :

1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3.ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
4.ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
5.ΓΕΝΕΤΙΚΗ
6.ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
7.ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
8.ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
9.ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος:
- Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα και
- Δύο (2) υποτροφίες για έρευνα στο εξωτερικό.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παρατάσεως για ένα ακόμη έτος.
Το ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται σε € 18.000 ετησίως για την Ελλάδα και σε € 30.000 ετησίως για το εξωτερικό.

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή, που θα συστήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη και θα αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες διεθνούς κύρους.
Για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και για τη χορήγηση υποτροφίας για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό, θα προτιμηθούν οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 13η Φεβρουαρίου 2015.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο 2015.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
2. Κατοχή διδακτορικού διπλώματος ελληνικού Α.Ε.Ι ή διδακτορικού διπλώματος
Πανεπιστημίου του εξωτερικού. Δεκτοί γίνονται και όσοι έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
3. Ηλικία μέχρι 30 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1984. Για τους υποψήφιους πτυχιούχους ιατρικής το όριο ηλικίας είναι μέχρι 32 ετών, δηλ. οι γεννηθέντες μετά την 31-12-1982.
4. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άντρες υποψηφίους).
5. Ο υποψήφιος να μην κατέχει μόνιμη θέση εξαρτημένης εργασίας.

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα, ο υποψήφιος οφείλει να αποστείλει αίτηση μέσα στα όρια της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία να συνοδεύεται απ’ όλα ταδικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στο Ίδρυμα φάκελο με τα εξής στοιχεία, σε τέσσερα (πρωτότυπο και 3 φωτοαντίγραφα) αντίτυπα:
1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
2. Βεβαίωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος ή βεβαίωση για την επιτυχή υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου, στις οποίες πρέπει να αναφέρονται το θέμα και τα ονόματα των μελών της επιτροπής κρίσεως.
3. Δύο έως τρεις συστατικές επιστολές καθηγητών, που επέβλεψαν τη διδακτορική διατριβή του υποψηφίου.
4. Δήλωση για το προτεινόμενο ερευνητικό κέντρο και τον τίτλο της ερευνητικής πρότασης, καθώς και το αναλυτικό της πρόγραμμα.
5. Αντίγραφα επιστημονικών διακρίσεων, βραβείων κλπ. (αν υπάρχουν).
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για μη κατοχή μόνιμης θέσης εξαρτημένης εργασίας, για το ότι η ερευνητική πρόταση δεν αποτελεί μέρος άλλου χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος, καθώς και για (τους άντρες υποψηφίους) την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση του πρωτοτύπου οποιουδήποτε από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικού.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, οι επιλεγέντες πρέπει να υποβάλουν στο Ίδρυμα:

  • Βεβαίωση περί αποδοχής του υποψηφίου από Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής της έρευνας. Η βεβαίωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον διευθυντή ή υπεύθυνο του ερευνητικού κέντρου.
  • Δήλωση του υποψήφιου αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και η διάρκειά τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
1. Να υλοποιήσει απαραιτήτως το ερευνητικό του πρόγραμμα, για το οποίο έλαβε την υποτροφία.
2. Να υποβάλει, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη του πρώτου έτους της υποτροφίας, έκθεση προόδου της μεταδιδακτορικής έρευνάς του, συνοδευόμενη από
βεβαίωση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. ή του επιβλέποντος ερευνητή.
3. Να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος.
4. Να δηλώνει αν έχει ή αν του προσφέρεται έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία ή εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, και σε θετική περίπτωση το ύψος και τη διάρκειά τους.
5. Να μνημονεύει το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, ως χορηγού της υποτροφίας, σε κάθε δημοσίευμα που θα αφορά τη μεταδιδακτορική έρευνα.

ΟΡΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία δύναται να μετατραπεί σε χορηγία υπέρ του Α.Ε.Ι. ή του ερευνητικού κέντρου, αν τούτο καταστεί αναγκαίο, χωρίς μείωση του υπέρ του υποτρόφου ποσού.
Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10 έως 12 π.μ. στατηλέφωνα 210-3237973 και 210-3237804 ή στο Διαδίκτυο στη δ/νση www.bodossaki.gr .


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα