Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα της δωρεάς Λουκιανού Νικολαΐδη, να υποβάλουν στην Ακαδημία Αθηνών αίτηση, με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η υποτροφία χορηγείται εις μνήμην των πέντε θυσιασθέντων μελών της οικογενείας του δωρητή κατά την περίοδο γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων από τους Τούρκους: πατέρα – αδελφού απαγχονισθέντων, αδελφού εξαφανισθέντος, μητέρας και αδελφού θανόντων σε εξορία, καθώς και εις μνήμην του Ακαδημαϊκού Δημητρίου Σ. Μπαλάνου.

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι άποροι (βλ. όρο 9 παρ. ε΄ της παρούσας).

2. Η υποτροφία χορηγείται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα (1) ακόμη έτος, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα της δωρεάς Λουκιανού Νικολαΐδη επαρκούν.

3. Το ποσόν της υποτροφίας ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300€) μηνιαίως.

4. Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να διανύουν το πρώτο ή το δεύτερο έτος των σπουδών τους, να έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βαθμό απολυτηρίου Λυκείου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και να μην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

5. Ως κριτήριο επιλογής του υποτρόφου ορίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου του Λυκείου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθεί ο υποψήφιος με το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα. Σε περίπτωση σύγκρισης των προσωπικών και οικογενειακών εισοδημάτων ισοβαθμούντων υποψηφίων, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν όχι μόνο το ύψος των ποσών των προσωπικών και οικογενειακών εισοδημάτων, αλλά και ο αριθμός των προστατευομένων μελών των οικογενειών των υποψηφίων.

6. Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) από την αρμόδια Επιτροπή. Ημέρα επιλογής ορίζεται η Πέμπτη 11 Μαΐου 2023 και ώρα 11.00π.μ.

7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας, στο οποίο πρέπει να συμβληθεί και τρίτος (φυσικό πρόσωπο), ως εγγυητής, προκειμένου ο τρίτος να εγγυηθεί ως αυτοφειλέτης την επιστροφή του ποσού της υποτροφίας στην περίπτωση παράβασης των όρων του συμφωνητικού και σε κάθε περίπτωση που η επιστροφή του ποσού της υποτροφίας προβλέπεται στον νόμο (βλ. όρο 8 της παρούσας), παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως.
Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2023-2024). Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν παρέχεται κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
Δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

8. Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: α) Στις περιπτώσεις που η επίδοση των σπουδών του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική, ο υπότροφος δεν προσκομίζει τις εκθέσεις προόδου και τις βεβαιώσεις ως προς την πορεία των σπουδών, τις οποίες ορίζει η σύμβαση υποτροφίας, δεν επιτύχει σε εξετάσεις στο τέλος εκάστου έτους των σπουδών του, επιδεικνύει κακή διαγωγή ή εμποδίζεται στη συνέχιση των σπουδών του από ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια. β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές, χωρίς την άδεια της Ακαδημίας Αθηνών, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, εκτός αν η διακοπή επήλθε από σοβαρούς λόγους υγείας που πρέπει να αποδεικνύονται νομίμως. γ) Στην περίπτωση που επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος, για οποιονδήποτε λόγο, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση της υποτροφίας. δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε. ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο υπότροφος παραβεί τον Νόμο ή τους όρους της σύμβασης υποτροφίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Κανονιστικό Διάταγμα της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286) και στα άρθρα 57 επ. του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α 455) ή και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη τεθεί σε ισχύ έως την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας.
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για οποιονδήποτε λόγο, ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου.
O υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει στην Ακαδημία Αθηνών, μέσα σε ένα (1) έτος από την λήξη των σπουδών του, τον τίτλο για τον οποίο του έχει χορηγηθεί η υποτροφία. Αν δεν το προσκομίσει εντός της ανωτέρας προθεσμίας, οφείλει να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας που έλαβε (άρθρο 60 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939).

9. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το αργότερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα επιλογής, αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 25 Απριλίου 2023

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
β)Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης του οικείου τμήματος της Θεολογικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου περί του ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος και φοιτά σ’ αυτό.
γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως και ότι συναινεί στη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον όρο 11 της παρούσας.
ε) Αντίγραφο τελευταίου προσωπικού ή/και οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τους υποψηφίους υποτρόφους το ετήσιο προσωπικό εισόδημα, σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500€). Εάν ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα (απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα) ή το εισόδημά του είναι λιγότερο από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), θα αθροίζεται με το οικογενειακό εισόδημα και το σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). Το ανωτέρω ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευόμενα τέκνα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών θα αναρτηθούν πίνακες με τους αριθμούς πρωτοκόλλου της αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τη διαδικασία.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), για να λάβουν εγκαίρως γνώση της ανάρτησης πινάκων και κάθε άλλης πράξης και να ενημερώνονται σχετικά με την υποτροφία, τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

10. Η διαδικασία επιλογής και παροχής της υποτροφίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.09.2013 (ΦΕΚ Α 185) και του Κανονιστικού Διατάγματος της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286) σε συνδυασμό με τους όρους της δωρεάς Λουκιανού Νικολαΐδη, καθώς και από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

11. Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην τήρηση εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών των προσωπικών στοιχείων, της ταχυδρομικής ή και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς της διαδικασίας επιλογής και της χορήγησης υποτροφίας, δεσμευόμενη ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου σε τρίτους, εκτός αν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137).

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr, και στα τηλ.: 210.3664736 και 210.3664781.

Πρόσκληση

Αίτηση συμμετοχής.

Υπεύθυνη Δήλωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο