Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στη Γαλλία ή την Ιταλία, στη Γλυπτική

Προκήρυξη:

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ) στην Γαλλία ή την Ιταλία, στη Γλυπτική, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Κωνσταντινίδου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Σεπτεμβρίου 2023

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:

1. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να είναι άποροι. Εφόσον οι υποψήφιοι ή/και οι οικογένειές τους έχουν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά απορίας, όπως αυτά καθορίζονται κατωτέρω στον όρο 10 παρ. ε ́, θεωρούνται οικονομικώς αδύναμοι για την αντιμετώπιση των σπουδών και διαγωνίζονται επί ίσοις όροις ανεξαρτήτως εισοδήματος.

2. Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τρία (3) συνεχή έτη με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η υποτροφία καλύπτει την ελάχιστη διάρκεια σπουδών, όπως αυτή βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο «Μάστερ» η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γαλλίας ή της Ιταλίας. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα σπουδάσει ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

4. Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα. Επίσης στον υπότροφο θα καταβληθούν, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά την λήξη των σπουδών του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

5. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολής Καλών Τεχνών ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

6. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με κριτήριο το καλλιτεχνικό τους έργο. 

7. Ημέρα επιλογής ορίζεται η Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας. 

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2023-2024), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.

Δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

9. Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: α) Στις περιπτώσεις που η επίδοση των σπουδών του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική, ο υπότροφος δεν προσκομίζει τις εκθέσεις προόδου και τις βεβαιώσεις ως προς την πορεία των σπουδών, τις οποίες ορίζει η σύμβαση υποτροφίας, δεν επιτύχει σε εξετάσεις στο τέλος εκάστου έτους των σπουδών του, επιδεικνύει κακή διαγωγή ή εμποδίζεται στη συνέχιση των σπουδών του από ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια, β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές, χωρίς την άδεια της Ακαδημίας Αθηνών, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, εκτός αν η διακοπή επήλθε από σοβαρούς λόγους υγείας που πρέπει να αποδεικνύονται νομίμως, γ) Στην περίπτωση που επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος, για οποιονδήποτε λόγο, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση της υποτροφίας, δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε. ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο υπότροφος παραβεί τον Νόμο ή τους όρους της σύμβασης υποτροφίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Κανονιστικό Διάταγμα της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286) και στα άρθρα 57 επ του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α 455) ή και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη τεθεί σε ισχύ έως την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας.

Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για οποιονδήποτε λόγο, ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου.

Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει στην Ακαδημία Αθηνών, μέσα σε ένα (1) έτος από την λήξη των σπουδών του, τον τίτλου για τον οποίο του έχει χορηγηθεί η υποτροφία. Αν δεν το προσκομίσει εντός της ανωτέρας προθεσμίας, οφείλει να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας που έλαβε (άρθρο 60 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939).

10. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα) αίτηση, που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Eνότητα: Υποτροφίες).
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.
  2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (πτυχίου) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από ΑΕΙ κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.
  3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία ή την Ιταλία, στην οποία θα αναφέρεται η έναρξη και η λήξη σπουδών.
  4. Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως, και ότι συναινεί στη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον όρο 12 της παρούσας.
  5. Αντίγραφο τελευταίου προσωπικού ή/και οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τους υποψηφίους υποτρόφους το ετήσιο προσωπικό εισόδημα, σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€). Εάν ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα (απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα) ή το εισόδημά του είναι λιγότερο από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), θα αθροίζεται με το οικογενειακό εισόδημα και το σύνολό τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000€). Το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευόμενων τέκνων.
  6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  7. Ένα φάκελο (dossier) με πέντε (5) σχέδια κανονικού μεγέθους και φωτογραφίες πέντε (5) γλυπτών έργων.
  8. Ένα μικρό γλυπτό έργο (από οποιοδήποτε υλικό).

Σημ.: Τα έργα, τα σχέδια και οι φωτογραφίες των έργων όλων των υποψηφίων, θα επιστραφούν σε αυτούς μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τις αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες.

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών θα αναρτηθούν πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να ελέγχουν την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), για να λάβουν εγκαίρως γνώση της ανάρτησης των πινάκων και κάθε άλλης πράξης και να ενημερώνονται σχετικά με την υποτροφία, τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής.

11. Τα της διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής και της παροχής υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.09.2013 (ΦΕΚ Α 185) και του Κανονιστικού Διατάγματος της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 7.3.1934 ιδιόγραφης διαθήκης της Ουρανίας Κωνσταντινίδου, που δημοσιεύτηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών την 23η Φεβρουαρίου 1935 και κηρύχθηκε κυρία με την υπ.’ αριθ. 1166/1935 Απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, καθώς και από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

12. Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας συμμορφωθεί με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην τήρηση εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών των προσωπικών στοιχείων, της ταχυδρομικής ή και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς του διαγωνισμού και της χορήγησης της υποτροφίας, δεσμευόμενη ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου σε τρίτους, εκτός αν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137).

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr και στα τηλέφωνα: 210.3664736 & 210.3664781.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο