Προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου και δευτέρου κύκλου της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Προκήρυξη:

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.

Θα χορηγηθούν τέσσερις (4) υποτροφίες, ύψους 1.000,00€ (χίλια ευρώ) έκαστη, δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου και δύο για εκπόνηση έρευνας για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου στα γνωστικά αντικείμενα της Εντομολογίας, Ακαρεολογίας και Νηματωδολογίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος (www.entsoc.gr). 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
  • Να είναι ηλικίας έως 35 ετών (έως και την 30η Νοεμβρίου 2021, ημερομηνία λήξης της υποβολής των υποψηφιοτήτων)
  • Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης ή συναφούς ειδικότητας
  • Να έχουν έγγραφη αποδοχή από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία
  • Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή, που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. Στην επιτροπή συμμετέχουν δύο μέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος καθώς και ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια μέλος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα μέλη της Επιτροπής να μην έχουν αποδεδειγμένη επιστημονική συνεργασία με τον/ην υποψήφια. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια με την αντίστοιχη βαρύτητα:

  • Σύντομη περιγραφή πρωτότυπης ερευνητικής πρότασης [έως 1000 λέξεις συνολικά (εξαιρουμένης της βιβλιογραφίας), διάρκεια εκπόνησης έως 10 μήνες] (50%)
  • Βαθμός βασικού πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.) (15%)
  • Επιστημονική δραστηριότητα υποψηφίου (επιστημονικές δημοσιεύσεις 15%, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.ά. 10%)
  • Υποτροφίες – βραβεία (5%)
  • Συστατικές επιστολές [δύο (2), η μία (1) απαραίτητα από τον Επιβλέποντα της έρευνας] (5%)

Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές που είναι μέλη της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος μέχρι την υποβολή της αίτησης [προβλέπεται προσαύξηση κατά είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής βαθμολογίας που συγκεντρώνουν]. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται στη σειρά βαθμολογίας ο/η υποψήφιος/α με τον μεγαλύτερο βαθμό βασικού πτυχίου. Επιπλέον, όσοι έχουν υπάρξει υπότροφοι στη συγκεκριμένη κατηγορία κατά τα προηγούμενα έτη, τους απονέμεται «εύφημος μνεία» και όχι το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην υποτροφία.

Κάθε υπότροφος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει αντίγραφο (σε ηλεκτρονική μορφή) της μελέτης του στην Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της. Επίσης, στη μελέτη και σε δημοσιεύσεις που τυχόν προκύψουν πρέπει να αναγράφεται ότι «Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο υποτροφίας από την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 2021-2022». Στην αντίθετη περίπτωση η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της υποτροφίας και απαίτησης επιστροφής του ποσού της έπειτα από σχετική ειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στο: info@entsoc.gr


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο