Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη υποτροφιών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη:

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 τη χορήγηση υποτροφιών, συνολικού ύψους τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500€), στους προπτυχιακούς φοιτητές του Ελληνόφωνου Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής κατά την 14η/29.5.2024 συνεδρίασή της, με κριτήρια που καθορίζονται σε αυτήν. Τα χρήματα των υποτροφιών προέρχονται από τα έσοδα του Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, όπου κατά ρητή πρόβλεψη στο ΦΕΚ ίδρυσής του μέρος των εσόδων του διατίθεται για υποτροφίες.

Ειδικότερα, θα χορηγηθούν υποτροφίες σε τρείς (3) φοιτητές από καθένα από τα πέντε (5) πρώτα έτη σπουδών της Σχολής με βάση κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια, συνεπώς θα χορηγηθούν συνολικά δεκαπέντε (15) υποτροφίες ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) η καθεμία. Τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη περιγράφονται στο πίνακα ο οποίος παρατίθεται στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υπογεγραμμένη την συνημμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρχεία σε μορφή pdf) στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση pro-gram@med.uoc.gr μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2024. Η αρχική επιλογή θα γίνει αποκλειστικά βάσει των μορίων που συγκεντρώνονται από τις κατηγορίες που υπεύθυνα δηλώνει ο κάθε φοιτητής ότι ανήκει. Αμέσως μετά την επιλογή θα κληθούν οι επιλεγέντες φοιτητές να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (ανάλογα με αυτά που κατατίθενται για την χορήγηση δωρεάν σίτισης και στέγασης). Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά που κατατεθούν δεν ανταποκρίνονται στην μοριοδότηση, τότε η υποτροφία θα δοθεί στον επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα.

Το κείμενο της προκήρυξης, η έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (www.med.uoc.gr).

Για οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν κατά τη διαδικασία της χορήγησης των υποτροφιών αρμόδια είναι η Επιτροπή Χορήγησης Υποτροφιών της Ιατρικής Σχολής.

Προκήρυξη
Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο