Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη υποτροφιών από τα έσοδα της Κληρονομιάς Ανδρέα Γαζή για το Πανεπιστημιακό έτος 2021-2022

Προκήρυξη:

Η Διαχειριστική Επιτροπή της Κληρονομίας Ανδρέα Γαζή προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2021–2022 τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή: δύο (2) ετήσιες υποτροφίες σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχους Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Οι υποτροφίες θα δοθούν για μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: α. για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου, β. του αρχαίου ελληνικού (και όχι ελληνιστικού) δικαίου, γ. του βυζαντινού (και όχι του μεταβυζαντινού) δικαίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τη γλώσσα του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν ικανοί υποψήφιοι για τη σπουδή της ιστορίας του δικαίου, θα χορηγηθούν υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νομικούς αποκλειστικά κλάδους, περιλαμβανομένης και της κοινωνιολογίας του δικαίου.

Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 10.000 (μείον τις νόμιμες κρατήσεις). Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται, κατά την κρίση της Επιτροπής, για ένα (1) ακόμη έτος μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτους σπουδών των δικαιούχων των υποτροφιών, ενόψει και των οικονομικών δυνατοτήτων του Κληροδοτήματος.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει με κριτήρια: την επιστημονική τους επίδοση, όπως προκύπτει από τους τίτλους σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρηθεί πρόσφορο για τη διαμόρφωση της γνώμης της Επιτροπής.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν την βεβαίωση εγγραφής τους και στη συνέχεια εξαμηνιαία έκθεση προόδου συνοδευόμενη από επιστολή του Καθηγητή, με τον οποίον συνεργάζονται, και, στο τέλος της περιόδου, για την οποία χορηγήθηκε η υποτροφία, τον τίτλο ή, σε περίπτωση που η διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών προβλέπεται από τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου μεγαλύτερη από τη διάρκεια της υποτροφίας, πλήρη απολογισμό των σπουδών τους μέχρι το χρονικό σημείο λήξεως της υποτροφίας.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Διαχειριστική Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση κάθε τυχόν διακοπή, αναστολή, αναβολή έναρξης και κάθε αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους, καθώς και να τηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Διαχειριστική Επιτροπή τουλάχιστον για πέντε (5) έτη μετά την λήψη της υποτροφίας.

Μέσα στο σώμα και στην πρώτη σελίδα της διδακτορικής διατριβής ή της διπλωματικής εργασίας που εκπονείται στο τέλος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, για το οποίο χορηγήθηκε η υποτροφία, θα πρέπει να αναφέρεται: «Με υποτροφία του Κληροδοτήματος Καθηγητή Ανδρέα Γαζή για το έτος …».

Αντίγραφο της εκπονηθείσας διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας κατατίθεται στην Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αμέσως μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών του υποτρόφου.

Η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί να καλεί, τόσο τους υποψηφίους για τη χορήγηση της υποτροφίας όσο και τους δικαιούχους υποτροφίας προς ενημέρωσή της για την πορεία των σπουδών τους, οποτεδήποτε καθ’ όλο το διάστημα, για το οποίο θα χορηγείται η υποτροφία. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει τη χορήγηση της υποτροφίας, εάν κατά την κρίση της παύουν να πληρούνται οι όροι, υπό τους οποίους αυτή χορηγήθηκε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι την 20-12-2021 αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτίριο, Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα).

Η αίτηση υποβάλλεται:

α) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής της αίτησης (η αίτηση ανακτάται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, στο σύνδεσμο «Υποτροφίες και Βραβεία» - αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή) ή

β) μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocoll.uoa.gr (η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή «Νέα αίτηση-Λοιπές αιτήσεις-Αίτηση υποτροφίας μεταπτυχιακού φοιτητή»).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών).

2. Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου καθώς και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 σχετικά με τις κάθε φύσεως υποτροφίες που τυχόν έχουν λάβει στο παρελθόν από οποιαδήποτε πηγή από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, ίδρυμα,οργανισμό κλπ για τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές τους και δήλωση ότι δεν λαμβάνουν κανενός είδους υποτροφία από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, ίδρυμα,οργανισμό κλπ για τις μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές τους για το χρονικό διάστημα για το οποίο υποβάλλουν την αίτηση καθώς και ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

4. Για άρρενες υποψήφιους πιστοποιητικό στρατολογίας, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.

5. Πτυχίο ξένης γλώσσας.

6. Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό-διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το πανεπιστημιακό έτος 2021-2022.

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών-Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρήστου Λαδά 6, τηλ. 2103689132-4).

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο