Προκήρυξη υποτροφίας κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη»

Προκήρυξη:

Η ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με τη διάταξη του κληροδοτήματος «Ιωάννας Σπητιέρη ή Σπητέρη», προκηρύσσει, εις μνήμη Αντωνίου και Ιωάννας Σπητέρη, τη χορήγηση δύο (2) δωδεκάμηνων μεταπτυχιακών υποτροφιών στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Θα χορηγηθούν σε επιστήμονες, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους όρους του κληροδοτήματος:

1. Να είναι Έλληνες – ίδες.
2. Nα κατάγονται από την Κέρκυρα ή γενικά από τα Επτάνησα ή να έχουν καταγωγή από την Μικρά Ασία

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων, των γονέων ή των παππούδων τους, όπου αυτό απαιτείται και τούτων μη υπαρχόντων, άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο, από τα οποία θα προκύπτει: α) Η Ελληνική υπηκοότητά τους. β) Ο τόπος καταγωγής τους. γ) Η ηλικία τους, η οποία δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Τομέα, με βαθμολογία τουλάχιστον «λίαν καλώς», στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
4. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 των υποψηφίων ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλο ίδρυμα ή κληροδότημα του Ν. 4182/2013 και ότι δεν έχουν εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς τους από υποτροφία, η οποία τους είχε απονεμηθεί προηγουμένως.
5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Το χορηγούμενο ποσόν είναι 9.600,00€ (800,00€ x 12 μήνες) για τον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά, ήτοι 19.200,00 (8000,00 x12 μήνες x 2 υπότροφοι) η συνολική υποτροφία των δύο υποτρόφων.

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με τα ανωτέρω δικαιολογητικά το αργότερο έως 30/9/2021 στην ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, 171 21 Ν. Σμύρνη, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 210 9333702 & 210 9330274 και στο email : info@estia-ns.gr.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο