Προκήρυξη Υποτροφίας Αριστείας Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας/Μεταδιδακτορικού Ερευνητή Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ 2021 σε συνεργασία με το ΙΜΜΑ

Προκήρυξη:

Α. Εισαγωγικές έννοιες

Η Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει Υποτροφία Αριστείας για Μεταδιδακτορική/Μεταδιδακτορικό Ερευνήτρια/Ερευνητή, που πρόκειται να εκπονήσει την έρευνά της/του στο Κέντρο Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ) υπό την εποπτεία καθηγητού του ΑΠΘ. Η υποτροφία προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας, που υπογράφηκε στις 17 Ιουλίου 2018 μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, κατόπιν εγκρίσεως της Συγκλήτου στη Συνεδρίασή της με αριθμό 2953/25-01-2018.

Η υποτροφία χορηγείται με κριτήριο τις επιστημονικές επιδόσεις των υποψηφίων Μεταδιδακτορικών Ερευνητριών/Ερευνητών. Το χρηματικό ποσό της υποτροφίας είναι 600 € μηνιαίως, για 12 μήνες.

Β. Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιες/οι Μεταδιδακτορικές/Μεταδιδακτορικοί Ερευνήτριες/Ερευνητές θα πρέπει:

1. Να υποβάλουν σύντομη (έως το πολύ 1.000 λέξεις) Ερευνητική Πρόταση, στην οποία να αναφέρεται αναλυτικά το ερευνητικό έργο που θα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν, οπωσδήποτε το είδος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και την έκταση και τη μορφή των Παραδοτέων. Η Ερευνητική Πρόταση θα πρέπει να αφορά τη διαχείριση της ιστορικής μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα στην ελληνική εκπαίδευση ή/και τη δημόσια ιστορία και θα συνυπογράφεται από τον Εποπτεύοντα Καθηγητή του ΑΠΘ. Υποχρεωτική θεωρείται η δήλωση ότι ο υποψήφιος θα εργαστεί ερευνητικά στο ΚΕΜΙΤ και ότι θα ακολουθήσει τις Αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας στην Έρευνα. Η ερευνητική πρόταση θα έχει ιδιάζουσα βαρύτητα στην αξιολόγηση.

2. Να είναι ηλικίας έως σαράντα (40) ετών και να μην έχει παρέλθει 10ετία από την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν την 01/10/2020 (εξέταση).

3. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθεί ο σταθμισμένος βαθμός του βασικού πτυχίου (σε σχέση με τα κανονικά έτη φοίτησης), τα επιπρόσθετα πτυχία προπτυχιακών σπουδών ή και μεταπτυχιακά διπλώματα, ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος και η τυχόν διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας σε συγκεκριμένο ερευνητικό/χρηματοδοτικό πλαίσιο. Το βασικό πτυχίο πρέπει να είναι ιστορικής ειδίκευσης.

4. Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και του διδακτορικού διπλώματος.

5. Να έχουν δημοσιεύσει, ή να έχουν γίνει δεκτές προς δημοσίευση, δύο (2) τουλάχιστον εργασίες στις οποίες συμμετείχαν ως συγγραφείς. Τυχόν ασάφειες θα διευκρινίζονται σε συνεργασία με καθηγητές συναφών αντικειμένων.

6. Να γνωρίζουν άριστα Αγγλικά (πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2). Η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών, θα εκτιμηθεί.

7. Να έχουν γραπτή θετική εισήγηση για την ερευνητική τους πρόταση από μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ότι υποστηρίζει και θα εποπτεύσει την υλοποίηση της πρότασης. Το μέλος ΔΕΠ αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει την Επιτροπή Ερευνών σε περίπτωση που η έρευνα της Μεταδιδακτορικής/Μεταδιδακτορικού Ερευνήτριας/Ερευνητή δεν αρχίσει ή σταματήσει να υλοποιείται για οποιοδήποτε λόγο, ώστε να διακοπεί άμεσα η υποτροφία. Το μέλος ΔΕΠ δεν θα είναι Επιστημονική/Επιστημονικός Υπεύθυνη/Υπεύθυνος του έργου και επομένως δεν θα είναι υπόχρεο σε Πόθεν Έσχες.

8. Οι υποψήφιες/οι έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν Αναφορά Προόδου στο τέλος της χρονικής περιόδου της υποτροφίας (ή το αργότερο εντός ενός μηνός από τη λήξη της υποτροφίας). Στην Αναφορά Προόδου θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά (500-800 λέξεις) η έρευνα που έχει εκπονηθεί στη διάρκεια της χρηματοδότησης, καθώς και τα αποτελέσματα αυτής. Απαραίτητη κρίνεται η αποδοχή της Αναφοράς Προόδου από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Επιτροπή Ερευνών ότι δεν υπήρξε πρόοδος, θα επιστρέφεται το ποσό της υποτροφίας.

9. Δεν θα εξεταστούν αιτήσεις χορήγησης υποτροφίας από άτομα που εργάζονται με εξαρτημένη σχέση εργασίας στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ή λαμβάνουν υποτροφία από οποιοδήποτε φορέα. Επίσης δεν θα εξεταστούν αιτήσεις όσων έχουν λάβει ανάλογη υποτροφία από τον ΕΛΚΕ το 2019. 10. Για την υποβολή της υποψηφιότητάς τους, οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση a_transaction@rc.auth.gr τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση: Υποβάλλεται συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (http://www.rc.auth.gr)
  • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ερευνητική Πρόταση
  • Γραπτή θετική εισήγηση για την ερευνητική τους πρόταση από μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ότι υποστηρίζει και θα εποπτεύσει την υλοποίηση της πρότασης, η οποία θα γίνει στους χώρους ευθύνης του. Επίσης ότι, αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει την Επιτροπή Ερευνών σε περίπτωση που η έρευνα της Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας / του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή δεν αρχίσει ή σταματήσει να υλοποιείται για οποιοδήποτε λόγο, ώστε να διακοπεί άμεσα η υποτροφία.
  • Αντίγραφο του βασικού πτυχίου
  • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς και του Διδακτορικού Διπλώματος
  • Βεβαίωση άλλων μεταδιδακτορικών σπουδών/ερευνών (εάν υπάρχουν) 
  • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή/και άλλης γλώσσας
  • Επιπλέον, για την ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν πρόσθετα στοιχεία, όπως: άλλα πτυχία, δημοσιεύσεις, ερευνητική ή επαγγελματική απασχόληση σε συναφές αντικείμενο, κ.ά.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον διευκρινήσεις από τις/τους υποψήφιες/υποψήφιους.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων στις 31/08/2021
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα αξιολογούνται.

Γ. Διαδικασία κατανομής των υποτροφιών και αξιολόγησης των αιτήσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί από ειδική τριμελή επιτροπή: Δύο μέλη θα ορίσει η Επιτροπή Ερευνών (εκ των καθηγητών συναφούς γνωστικού αντικειμένου) και ένα μέλος με ακαδημαϊκή ιδιότητα θα εκπροσωπήσει το ΙΜΜΑ.

Δ. Άλλες ενημερωτικές πληροφορίες

1. Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την παρούσα υποτροφία θα γίνονται από το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών.
2. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα 15 εργάσιμων ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
3. Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (http://www.rc.auth.gr) και στην ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκειμένου να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι.
4. Κάθε υποψήφια/υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.
5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση a_transaction@rc.auth.gr.

Προκήρυξη
Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο