Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη μεταπτυχιακών υποτροφιών εξωτερικού για φοιτητές με καταγωγή από την Ήπειρο

Προκήρυξη:

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος περί των κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών προκηρύσσει από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής – έξι (6) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

1. Να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως των υποψηφίων.
2. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

1. Αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου επικυρωμένο με βαθμό «άριστα» ή βεβαίωση της Σχολής αποφοίτησης ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του για την λήψη του πτυχίου του με το βαθμό άριστα.
2. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.
3. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του υποψηφίου από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Εθνικότητα και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου που προβλέπεται ανωτέρω (Ήπειρος). Σημειώνεται ότι : Μόνο αν ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπο καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον : Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκτός από το δικό του, των γονέων και των παππούδων του από το οποίο θα προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών (γονείς ή παππούδες).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.
5. Βεβαίωση εγγραφής στο μεταπτυχιακό ή μεταδιδακτορικό πρόγραμμα (εάν έχουν ξεκινήσει οι σπουδές) ή βεβαίωση αποδοχής (εάν έχει ήδη γίνει δεκτός ο υποψήφιος αλλά δεν έχουν ξεκινήσει οι σπουδές) καθώς και επίσημες πληροφορίες του Πανεπιστημίου υποδοχής που θα περιλαμβάνουν: τον χρόνο έναρξης του προγράμματος σπουδών, την διάρκεια σπουδών (ελάχιστη/μέγιστη), δίδακτρα εάν υπάρχουν και πρόγραμμα μαθημάτων.
6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ( δύο όψεις )
8. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (προκειμένου για άρρενα υποψήφιο) περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής αυτών ή αναβολής στράτευσης για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του
9. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (2 σελ. κατ΄ ανώτατο όριο)

Η υποτροφία θα είναι διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο και θα καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια της χορήγησης σε ετήσια βάση.

Το ποσό της υποτροφίας κατά έτος ανέρχεται στο ύψος των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) (συμπεριλαμβάνονται και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του στην Ελλάδα μετά τη λήξη των σπουδών)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης (03/01/2023) της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Έντυπα: Προκήρυξη / Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο