Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη 20 υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές σε καταγόμενους από Σκιάθο, από το Ίδρυμα “Αργύριος Αλεξάνδρου Ιωάννου και της Συζύγου του Αριστέας”

Προκήρυξη:

Το Κοινωφελές Ίδρυμα "Αργύριος Αλεξάνδρου Ιωάννου και της Συζύγου του Αριστέας" προκηρύσσει είκοσι (20) υποτροφίες των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ έκαστη για προπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε καταγόμενους από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους. 

Το Κοινωφελές ίδρυμα "Αργύριος Αλεξάνδρου Ιωάννου και της Συζύγου του Αριστέας" διακηρύσσει ότι:

  • προκειμένου να χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είκοσι (20) υποτροφίες των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ έκαστη σε "Αριστούχους" μαθητές/τριες Λυκείου, των οποίων, είτε αμφότεροι οι γονείς είτε ένας εξ αυτών κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, για τις σπουδές τους σε ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μέχρι πέρατος των σπουδών τους, υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής τους από έτος σε έτος (2 εξάμηνα) και εφόσον το ετήσιο εισόδημα των γονέων εκάστου υποψηφίου δεν ξεπερνά το ποσό των 15.000 ευρώ, πλέον των 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο - καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ή να αποστείλουν αιτήσεις και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε χρονικό διάστημα 45 ημερών, από τη δημοσίευση τους παρούσης, στο Γραφείο του Κου Λυκειάρχη Σκιάθου. 

Τα δικαιλογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι υπότροφοι φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (απόφοιτοι Λυκείου 2021-2022), είναι:

1. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του υποψηφίου

2. Επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο έστω ένας γονέας του υποψηφίου υποτρόφου να κατάγεται από τη Σκιάθο, ήτοι Πιστοποιητικό Δήμου Σκιάθου από το οποίο να προκύπτει ότι ο πατέρας ενός τουλάχιστον γονέα είναι γραμμένος (πριν από τη γέννηση του γονέα) στα Δημοτολόγια του Δήμου Σκιάθου Ν. Μαγνησίας

3. Εκκαθαριστικό και των δύο γονέων (ή εκάστου χωριστά) του έτους 2022 (χρήση 2021), οικονομικό έτος 2022.

4. Απολυτήριο Λυκείου σχολικού έτους 2021-2022

5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Λυκειάρχη περί της επιδόσεως και της διαγωγής του υποψηφίου (Πιστοποιητικό σπουδών)

6. Βεβαίωση του Ανώτατου ή Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπου φοιτά ο υποψήφιος, στην οποία να φαίνεται ο χρόνος εγγραφής και η συνολική διάρκεια της φοίτησής του σε αυτό μέχρι την απόκτηση του πτυχίου του

7. Αντίγραφο του ποινικού μητρώου προσφάτου εκδόσεως

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

9. Θεωρημένο φωτοαντίγραφο ταυτότηας φοιτητή και εκάστου γονέα-κηδεμόνα

10. Αίτηση υποψηφίου (προς τα μέλη του ΔΣ του ως άνω ιδρύματος) για χορήγηση της υποτροφίας, με επισυναπτόμενα σε αυτήν όλα τα ως άνω δικαιλογητικά

11. Διευθύνσεις και τηλέφωνα των μαθητών και των γονέων τους 

Η μηνιαία υποτροφία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ για κάθε ακαδημαϊκό έτος (9 μήνες) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία φοιτούν. 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο