Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών από την κυβέρνηση του Μεξικό σε αλλοδαπούς υπηκόους

Προκήρυξη:

Σύμφωνα με το από 24.6.2022 μήνυμα της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα, η κυβέρνηση του Μεξικού προκήρυξε πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, σε αλλοδαπούς υπηκόους, για

1. κινητικότητα,

– σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, με μηνιαία χορηγία 11.700 μεξικανικά πέσος

– σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, μέγιστης διάρκειας 18 μηνών, με μηνιαία χορηγία 11.700 μεξικανικά πέσος

2. σπουδές,

– β΄ κύκλου (μεταπτυχιακές), μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, με μηνιαία χορηγία 11.700 μεξικανικά πέσος

– γ΄ κύκλου (διδακτορικές), μέγιστης διάρκειας 36 μηνών, με μηνιαία χορηγία 14.625 μεξικανικά πέσος

3. έρευνα,

σε επίπεδο μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό, ελάχιστης διάρκειας 1 μηνός και μέγιστης διάρκειας 12 μηνών, με μηνιαία χορηγία 11.700 μεξικανικά πέσος (μεταπτυχιακό) ή 14.625 μεξικανικά πέσος (διδακτορικό, μεταδιδακτορικό)

4. επιστημονική ειδίκευση

(συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής, οδοντιατρικής και κτηνιατρικής), μέγιστης διάρκειας 12 μηνών, με μηνιαία χορηγία 11.700 μεξικανικά πέσος

5. ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα και υποειδικότητα,

μέγιστης διάρκειας 36 μηνών, με μηνιαία χορηγία 14.625 μεξικανικά πέσος

Τυχόν απαλλαγή από τα τέλη εγγραφής και φοίτησης υπόκειται σε απόφαση του κατά περίπτωση συνεργαζόμενου Ιδρύματος, η οποία εκδίδεται μέσω της επιστολή αποδοχής.  Η υποτροφία για τις κατηγορίες 1 έως 4 χορηγείται για συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών σε πάνω από 70 συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης εγκεκριμένα από το Εθνικό Συμβούλιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Μεξικού. Η υποτροφία 4 και 5, εφόσον αφορά ιατρική, χορηγείται για συγκεκριμένες ειδικεύσεις και ειδικότητες είτε σε συγκεκριμένα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης είτε σε συγκεκριμένα νοσηλευτικά ιδρύματα του Μεξικού

Χορηγείται, επίσης,

  • ιατρική ασφάλιση μέσω του Μεξικανικού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλισης (IMSS), αρχής γενομένης από τον έβδομο (7ο) μήνα υποτροφίας και με διάρκεια που αντιστοιχεί στη χορηγούμενη περίοδο υποτροφίας. Οι επιλεγέντες υπότροφοι θα πρέπει, με δική τους ευθύνη, να έχουν διεθνή ασφάλιση υγείας που να καλύπτει τους έξι (6) πρώτους μήνες της παραμονής τους στο Μεξικό ή να καλύψουν ιδίοις εξόδοις οποιοδήποτε ιατρικό ενδεχόμενο, χωρίς ευθύνη του φορέα χορήγησης της υποτροφίας
  • απαλλαγή από τη δαπάνη έκδοσης βίζας

Η υποτροφία

  • δεν χορηγείται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας/διατριβής συνδεόμενης με την κτήση ενός τίτλου σπουδών
  • δεν μεταφέρεται σε άλλο ακαδημαϊκό έτος από αυτό για το οποίο χορηγείται
  • δεν δίνει τη δυνατότητα διαφοροποίησης ή παράτασης της περιόδου χορήγησής της

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (με δημιουργία λογαριασμού χρήστη) έως τις 24 Ιουλίου 2022 (23.59 ώρα κεντρικού Μεξικού).

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται στην ισπανική γλώσσα, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf, στα οποία συμπεριλαμβάνεται, για όλες τις υποκατηγορίες του προγράμματος υποτροφιών

  • αίτηση υποτροφίας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
  • επιστολή αποδοχής από συνεργαζόμενο Ίδρυμα υποδοχής του Μεξικού, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Requisitos de la Carta de Acceptation της ανωτέρω προκήρυξης,
  • πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Ισπανικής σε επίπεδο Β2,
  • αντίγραφο πρόσφατου πιστοποιητικού υγείας (εκδοθέν το πολύ 3μήνες πριν την υποβολή της αίτησης)

Τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται ανά υποκατηγορία υποτροφίας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από απλή μετάφραση στην ισπανική γλώσσα.

Συνιστάται, πριν την υποβολή της αίτησης, η μελέτη του Οδηγού Υποψηφίων, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Μεξικού (AMEXCID). Στην ίδια ιστοσελίδα βρίσκονται επίσης αναρτημένα υποδείγματα λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που δεν καλύπτεται από την ιστοσελίδα και την προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Μεξικού (AMEXCID), στο email: infobecas@sre.gob.mx


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο