Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα προώθησης των ανταλλαγών και της επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας - Γερμανίας IKYDA 2024

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας με την Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD),  υλοποιεί πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 56299/Ζ1/22-05-2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3450/Β΄/23-5-2023).

Το πρόγραμμα αφορά ομάδες επιστημόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειμένων από  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Ιδρύματα των δυο χωρών οι οποίοι καταρτίζουν και υλοποιούν από κοινού ερευνητικά έργα με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων.

 To πρόγραμμα IKYDA 2024 θα χρηματοδοτήσει ερευνητικά έργα διάρκειας 12 ή 24 μηνών, με έναρξη από 1/7/2024 και ολοκλήρωση έως 30/6/2026.

 Η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα υποβάλλεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της αντίστοιχης ομάδας επιστημόνων ή ερευνητών σε κάθε χώρα. Η ελληνική και η γερμανική αίτηση υποβάλλονται παράλληλα στον αντίστοιχο εθνικό φορέα (Ι.Κ.Υ. για την Ελλάδα, DAAD για τη Γερμανία). 

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση για χρηματοδότηση στο Ι.Κ.Υ. εξετάζεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό εταίρο στη DAAD.

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων στην Ελλάδα υποβάλλουν τις αιτήσεις μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στην διεύθυνση https://ams.iky.gr.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση, στο ειδικό ψηφιακό έντυπο του Ι.Κ.Υ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986
 2. Σχέδιο ερευνητικής πρότασης, στο ειδικό έντυπο του Ι.Κ.Υ., το οποίο περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του ερευνητικού σχεδίου (5 έως 10 σελίδες) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ως ακολούθως:
  • Αντικείμενο και στόχοι του έργου
  • Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου - Αναμενόμενα αποτελέσματα
  • Αναλυτική περιγραφή ενοτήτων εργασίας και παραδοτέα
  • Επίσης, στο σχέδιο ερευνητικής πρότασης, θα περιγράφεται αναλυτικά ο σχεδιασμός των επισκέψεων (οι ημερομηνίες μετακίνησης τίθενται κατά προσέγγιση) για το αιτούμενο χρονικό διάστημα χρηματοδότησης καθώς και ο προϋπολογισμός.
 3. Βιογραφικά σημειώματα του/της επιστημονικού/ής υπευθύνου και των μελών της ελληνικής ερευνητικής ομάδας.
 4. Βιογραφικό σημείωμα του/της επιστημονικού/ής υπευθύνου της γερμανικής ερευνητικής ομάδας.
 5. Κατάλογος των δημοσιεύσεων των επιστημονικών υπευθύνων που σχετίζονται με το θέμα της ερευνητικής πρότασης και έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία.
 6. Βεβαίωση συμμετοχής των μελών της ερευνητικής ομάδας στο συγκεκριμένο ερευνητικό σχέδιο, υπογεγραμμένη από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του/της επιστημονικού/ής υπευθύνου ότι έχει υποβάλλει μόνο μια αίτηση για το εκάστοτε πρόγραμμα IKYDA καθώς επίσης ότι ο ίδιος/α και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας δεν συμμετέχουν σε άλλο υποψήφιο έργο IKYDA ή έργο IKYDA σε εξέλιξη.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του/της επιστημονικού/ής υπευθύνου ότι το ερευνητικό σχέδιο δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Δικαιολογητικά μελών ερευνητικής ομάδας:

 1. Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών ή των υποψηφίων διδακτόρων, υποβάλλεται βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος, από την οποία προκύπτει η συγκεκριμένη ιδιότητα
 2. Στην περίπτωση των κατόχων διδακτορικού τίτλου, υποβάλλεται αντίγραφο του τίτλου
 3. Στην περίπτωση των μεταδιδακτορικών ερευνητών/ τριών, υποβάλλεται βεβαίωση από την γραμματεία του Τμήματος/Σχολής όπου υλοποιούν μεταδιδακτορική έρευνα.

Η αίτηση για χρηματοδότηση εξετάζεται μόνο αν υπάρχει αντίστοιχη υποβολή αίτησης από Γερμανό εταίρο στη DAAD. Τούτο θα τεκμηριώνεται με την υποβολή:

 • της πρώτης σελίδας της γερμανικής αίτησης,
 • περίληψης του ερευνητικού σχεδίου, έκτασης μισής σελίδας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, υπογεγραμμένης και από τους δύο επιστημονικούς υπευθύνους

Η  υποβολή των αιτήσεων στο Ι.Κ.Υ. ξεκινάει 5/10/2023 και λήγει στις 15/12/2023 και ώρα Eλλάδος 14:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Σχέδιο Ερευνητικής Πρότασης
Οδηγός Χρήσης IKYDA 2024


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο